5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Ontucht minderjarige prostituee (art. 248b Sr)

De delictsomschrijving

Artikel 248b van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:
“Hij die ontucht pleegt met iemand die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en die de leeftijd van zestien jaren maar nog niet de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.”

Kort en zakelijk weergegeven gaat het dus om het plegen van ontuchtige handelingen met een prostituee van 16 of 17 jaar oud. De meest recente versie van het artikel is op 1 januari 2005 in werking getreden.

Een toelichting

Overtreding van artikel 248b Sr komt veelvuldig voor, al is de pakkans in de praktijk niet groot. Het hebben van seksuele contacten met personen beneden de zestien jaar oud is strafbaar op grond van andere artikelen, maar in artikel 248b Sr is ervoor gekozen met name de seksuele handelingen tussen een prostituant en een prostituee van 16 of 17 jaar oud strafbaar te stellen. De ontucht kan op veel manieren worden gepleegd. Dit varieert van het tongzoenen van een ander tot het wrijven over de clitoris van een ander. Het artikel richt zich tot degene die een minderjarige prostituee bezoekt en met hem/haar seksuele handelingen pleegt. Het artikel beschermt voorts zowel vrouwen als mannen, al zijn in de praktijk vrouwen vaker het slachtoffer van dit soort ontucht dan mannen.

Opzet/culpa

Ten aanzien van de leeftijd van de prostituee is geen opzet van de verdachte vereist. Het gaat hier met name om de bescherming van het slachtoffer, dus is het opzet van de verdachte minder relevant. Bij de ontuchtige handelingen is het opzet gegeven, omdat ontuchtige handelingen doorgaans opzettelijk worden gepleegd.

Ontucht

Van het plegen van ontucht is sprake bij handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de
sociaal-ethische norm. Of hiervan sprake is, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
Wanneer bijvoorbeeld twee minderjarigen die slechts marginaal verschillen qua leeftijd seksueel
contact hebben met elkaar, hoeft nog geen sprake te zijn van ontuchtige handelingen, met name niet
wanneer deze een affectieve relatie hebben. Indien geen sprake is van een relatie en verdachte en
slachtoffer elkaar evenmin kenden voorafgaand aan de handelingen, kan de rechter daar wel
conclusies aan verbinden. Ook bij behoorlijke leeftijdsverschillen zal het ontucht in de praktijk al snel
bewezen worden.

Zich beschikbaar stellen

Met 16- of 17-jarigen die zich beschikbaar stellen om tegen betalingen seksuele handelingen te verrichten worden vanzelfsprekend prostituees bedoeld.

Leeftijd

Hoewel, zoals hiervoor reeds is aangegeven, het opzet van de verdachte op de leeftijd van de prostituee niet hoeft te worden bewezen, moet wel bewezen worden dat de prostituee daadwerkelijk 16 of 17 jaar oud is.

De strafbedreiging

Overtreding van artikel 248b Sr is een misdrijf. De maximumstraf die op het misdrijf is gesteld, is een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en/of een geldboete van de vierde categorie.

De afdoening

Een overtreding van artikel 248b Sr kan worden afgedaan middels een strafbeschikking. Deze
strafbeschikking kan op een OM-zitting aan de verdachte worden opgelegd, maar kan ook rechtstreeks
(als geldboete) per post aan de verdachte worden toegezonden. Er kan eveneens voor worden gekozen
de verdachte te dagvaarden om bij de rechter te verschijnen. Verder kan een overtreding van artikel
248a Sr afgedaan worden middels een zogenaamde OM-transactie. Toch zal dit zelden tot nooit
gebeuren.

Een advocaat

De straffen bij een veroordeling voor overtreding van art. 248b Sr zijn hoog. Ook voor de toekomst, en met name met betrekking tot de aanvraag van een VOG, zijn de gevolgen van een veroordeling voor artikel 248b Sr groot. Gelet hierop, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat ontucht minderjarige prostituee (art. 248b Sr) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van het zeden. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met ontucht minderjarige prostituee (art. 248b Sr). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak!