5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Ontucht onmachtige / bewusteloze / gestoorde (art. 247 Sr)

De delictsomschrijving

Artikel 247 van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:
“Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijk onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden of met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen pleegt of laatstgemelde tot het plegen of dulden van zodanige handelingen buiten echt met een derde verleidt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.”

Kort en zakelijk weergegeven gaat het dus om het plegen van ontuchtige handelingen met iemand die op enigerlei wijze niet (voldoende) in staat is zijn/haar wil bekend te maken en/of weerstand te bieden aan de handelingen of met iemand van beneden de 16 jaar oud. De meest recente versie van het artikel is op 1 oktober 2002 in werking getreden.

Een toelichting

Overtreding van artikel 247 Sr ziet op de minder ernstige gevallen waarbij seksuele handelingen worden verricht bij kwetsbaren en/of jeugdigen. Deze handelingen kunnen van alles omvatten, van tongzoenen tot aan het wrijven over de clitoris van het slachtoffer. Het artikel richt zich tot degene die ontucht pleegt met een kwetsbaar persoon en/of persoon van beneden de 16 jaar en beschermt deze kwetsbare personen en minderjarigen tegen deze seksuele handelingen. Het artikel beschermt voorts zowel vrouwen als mannen, al zijn in de praktijk vrouwen vaker het slachtoffer van dit soort ontucht dan mannen.

Opzet

Voor overtreding van artikel 247 Sr is onder meer van belang dat de verdachte opzet had op de toestand van het slachtoffer. Hier is in de praktijk vaak verweer op te voeren. Immers, slechts de wetenschap dat iemand niet zo snugger is, levert nog geen wetenschap van kwetsbaarheid op bij de verdachte. De verdachte moet echt op de hoogte zijn van de toestand van het slachtoffer als bedoeld in dit artikel. Deze wetenschap kan in de praktijk onder meer worden afgeleid uit de duur en de intensiteit van het contact tussen verdachte en slachtoffer. Op enig moment moet de verdachte immers geacht worden op de hoogte te zijn van de toestand van het slachtoffer. Voor een bewezenverklaring van deze wetenschap, waarin het opzet wordt verondersteld, is voorwaardelijk opzet voldoende.
[note]1 O.a. Hoge Raad 3 december 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE8908.[\note]

Indien sprake is van een minderjarige, geldt dat voor overtreding van artikel 247 Sr allereerst van belang is dat het slachtoffer beneden de 16 jaar oud is. Het opzet van de verdachte hierop (dus de wetenschap hiervan) hoeft niet te worden bewezen. Dit is geobjectiveerd. Hierop valt dus vaak niet goed verweer te voeren. De enige mogelijkheid kan zijn een beroep op afwezigheid van alle schuld, maar een dergelijk beroep wordt in de praktijk eigenlijk nooit aanvaard, gelet op de ernst van het feit. Bij seksueel experimenteergedrag tussen jongeren kan het feit wel worden bewezen, maar kan aanleiding worden gezien geen straf op te leggen op grond van artikel 9a Sr.

Ontuchtige handelingen

Van ontuchtige handelingen is sprake bij handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm. Of hiervan sprake is, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Wanneer bijvoorbeeld twee minderjarigen die slechts marginaal verschillen qua leeftijd seksueel contact hebben met elkaar, hoeft nog geen sprake te zijn van ontuchtige handelingen, met name niet wanneer deze een affectieve relatie hebben. Indien geen sprake is van een relatie en verdachte en slachtoffer elkaar evenmin kenden voorafgaand aan de handelingen, kan de rechter daar wel conclusies aan verbinden. Ook bij behoorlijke leeftijdsverschillen zal het ontucht in de praktijk al snel bewezen worden.

Iemand

Vereist is – vanzelfsprekend – dat er met iemand ontucht wordt gepleegd. Die ‘iemand’ kan zowel een man als een vrouw zijn, al zien we in de praktijk veelal dat vrouwen het slachtoffer worden van dit soort ontucht.

Bewusteloosheid

Van bewusteloosheid bij het slachtoffer is sprake wanneer het bewustzijn van het slachtoffer volledig afwezig is. Een comateuze toestand is evenwel niet vereist.

Verminderd bewustzijn

Bij de laatste wijziging van artikel 247 Sr is dit bestanddeel aan de delictsomschrijving toegevoegd. Onder verminderd bewustzijn moet worden verstaan een roes of sluimering. Er moet nog wel enig bewustzijn aanwezig zijn, nu anders sprake is van bewusteloosheid. Dit bestanddeel ziet op de situatie waarin iemand sterk onder invloed is van alcohol of – bijvoorbeeld – GHB of andere verdovende middelen. Wel moet in geval van alcoholgebruik het slachtoffer echt ver heen zijn, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer moet overgeven, begint te ijlen en voor pampus ligt. Enkel dronkenschap is onvoldoende.

[note] 2 O.a. Hoge Raad 18 mei 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL5567.[\note]

Lichamelijke onmacht

Van lichamelijke onmacht is sprake wanneer het slachtoffer fysiek weerloos is, bijvoorbeeld door diepe slaap, een handicap, een gebrekkig bewustzijn door hypnose of door een verdoving. De fysieke weerloosheid moet wel van binnenuit zijn ontstaan. Vastgebonden zijn van buitenaf levert derhalve geen lichamelijke onmacht op.

Gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens
Onder dit begrip moet worden verstaan een stoornis bij het slachtoffer waardoor de wil omtrent de seksuele handelingen niet goed kan worden bepaald. Voor een bewezenverklaring is dan ook vereist dat het slachtoffer aan een stoornis leed waardoor deze niet of onvoldoende zijn/haar wil kenbaar kon maken en/of weerstand kon bieden ter zake de gepleegde seksuele handelingen. Onder dergelijke stoornissen kunnen worden verstaan:
– Dementie;
– Zwakzinnigheid;
– Verstandelijke beperkingen.
Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen, maar wij volstaan hier met de bovenstaande drie. Wanneer zowel de verdachte als het slachtoffer lijden aan een dergelijke stoornis, hoeft niet steeds sprake te zijn van ontucht.

Buiten echt

In het artikel wordt eveneens vereist dat de ontuchtige handelingen buiten echt plaatsvinden. De reden dat dit zo specifiek wordt vermeld is omdat kinderen beneden de 16 jaar in theorie reeds kunnen trouwen. Hoewel dit in de praktijk niet/nauwelijks zal voorkomen, is het dan niet wenselijk dat één van de twee echtgenoten strafrechtelijk aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.

Verleiden

Het verleiden van de minderjarige en/of kwetsbare houdt in dat deze wordt bewogen tot de ontuchtige handelingen. Niet wordt vereist dat er ook echt middelen worden toegepast. Het verleiden ziet wel uitdrukkelijk op ontucht met een derde, en dus niet met de verdachte.

De strafbedreiging

Overtreding van artikel 247 Sr is een misdrijf. De maximumstraf die op het misdrijf is gesteld, is een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar en/of een geldboete van de vierde categorie.

[note] 3 Hoge Raad 18 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:699.[\note]

De afdoening

Een overtreding van artikel 247 Sr kan worden afgedaan middels een strafbeschikking. Deze strafbeschikking kan op een OM-zitting aan de verdachte worden opgelegd, maar kan ook rechtstreeks (als geldboete) per post aan de verdachte worden toegezonden. Er kan eveneens voor worden gekozen de verdachte te dagvaarden om bij de rechter te verschijnen. Verder kan een overtreding van artikel 247 Sr afgedaan worden middels een zogenaamde OM-transactie. Toch zal dit zelden tot nooit gebeuren.

Een advocaat

De straffen bij een veroordeling voor overtreding van art. 247 Sr zijn hoog. Ook voor de toekomst, en met name met betrekking tot de aanvraag van een VOG, zijn de gevolgen van een veroordeling voor artikel 247 Sr groot. Gelet hierop, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat ontucht onmachtige / bewusteloze / gestoorde (art. 247 Sr) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van het zeden. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met ontucht onmachtige / bewusteloze / gestoorde (art. 247 Sr). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen. Meer informatie hierover kunt u lezen op schadevergoeding strafzaak.