5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Criminele organisatie softdrugs (art. 11b Opiumwet)

De delictsomschrijving

Artikel 11b van de Opiumwet luidt als volgt:
“1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en vijfde lid, 10a, eerste lid, 11, derde, vierde en vijfde lid, of 11a, wordt gestraft met gevangenisstraf ven ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2. Artikel 140, derde en vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing.”

Kort en zakelijk weergegeven gaat het dus om het verbod op criminele organisaties die zich met drugscriminaliteit bezighouden. De meest recente versie van het artikel is op 1 augustus 2016 in werking getreden.

Een toelichting

Overtreding van artikel 11b Opiumwet komt veelvuldig voor. Er bestaan veel organisaties die zich bezighouden met drugs. Toch wordt er in de praktijk niet vaak vervolgd voor overtreding van artikel 11b Opiumwet, omdat de organisaties vaak moeilijk bloot te leggen zijn. Het artikel richt zich tot degene die onderdeel is van een criminele organisatie die zich bezighoudt met drugsdelicten. Het artikel beschermt de maatschappij door te voorkomen dat drugs in omloop raken, waardoor ook de maatschappelijke gezondheid en veiligheid kan worden aangetast.

Deelneming aan

In het bestanddeel ‘deelneming aan’ ligt opzet besloten. Van deelneming is sprake indien de verdachte in zijn algemeenheid weet dat de organisatie tot oogmerk heeft het plegen van bepaalde drugsdelicten. Niet hoeft te worden bewezen dat de verdachte opzet had op de door de organisatie beoogde concrete misdrijven. Wel is van belang dat de verdachte tot de organisatie behoort en een aandeel heeft in gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk.

Omdat artikel 140 lid 4 Wetboek van Strafrecht in het artikel van overeenkomstige toepassing wordt verklaard, geldt dat ook het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan de organisatie geldt als deelneming. Hetzelfde geldt voor het werven van gelden of personen ten aanzien van de organisatie.

Oogmerk

Voor een bewezenverklaring is van belang dat bewezen wordt dat de organisatie als direct gewild doel heeft het plegen van drugsdelicten. Niet de deelnemers individueel, maar de organisatie zelf dient dit oogmerk te hebben. Overigens betekent dit niet dat de organisatie moet zijn opgericht met het doel drugsdelicten te plegen, noch hoeft het plegen van drugsdelicten het einddoel van de organisatie te zijn. Slechts wordt vereist dat de organisatie het oogmerk had drugsdelicten te plegen.

Organisatie

De Hoge Raad definieert een organisatie als een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad. Voor een bewezenverklaring is overigens niet vereist dat de verdachte steeds met alle andere deelnemers samenwerkte, noch dat hij deze allemaal kende. Voorts is niet vereist dat de (samenstelling van de) organisatie steeds dezelfde was.

Misdrijf

Slechts het plegen van bepaalde misdrijven door de organisatie wordt strafbaar gesteld in het artikel. Het gaat hierbij om de misdrijven genoemd in artikel 10 lid 3 t/m 5, artikel 10a lid 1, artikel 11 lid 3 t/m 5 en artikel 11a Opiumwet, oftewel om de (voorbereiding van) handel, productie of in- en uitvoer van middelen zoals genoemd in de Opiumwet.

De strafbedreiging

Overtreding van artikel 11b Opiumwet is een misdrijf. De maximumstraf die op het misdrijf is gesteld, is een gevangenisstraf van ten hoogste acht jaar en/of geldboete van de vijfde categorie.

Omdat artikel 140 lid 3 Wetboek van Strafrecht van overeenkomstige toepassing is verklaard in lid 2 van het artikel, kan deze maximumgevangenisstraf met een derde worden verhoogd ten aanzien van de oprichters, leiders en/of bestuurders van de criminele organisatie.

De afdoening

Een overtreding van artikel 11b Opiumwet kan slechts worden afgedaan door de verdachte te dagvaarden om bij de rechtbank te verschijnen. In (vrijwel) alle gevallen zal dit de meervoudige strafkamer van de rechtbank betreffen. De meervoudige strafkamer van de rechtbank behandelt de zwaardere strafzaken. Deelneming aan een criminele organisatie (die zich bezighoudt met het plegen van drugsdelicten) valt zonder meer onder deze categorie.

Een advocaat

De gevolgen voor de verdachte zijn bij vervolging voor artikel 11b Opiumwet groot. Zo worden de goederen vaak verbeurd verklaard of onttrokken aan het verkeer, kan er een ontnemingsvordering komen en zijn ook overigens de straffen hoog. Vaak is er op veel punten goed verweer te voeren door een advocaat. Gelet hierop, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat criminele organisatie softdrugs (art. 11b Opiumwet) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van softdrugs. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met criminele organisatie softdrugs (art. 11b Opiumwet). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen. Meer informatie hierover kunt u lezen op schadevergoeding strafzaak.