5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Zware mishandeling met terroristisch oogmerk (art. 304a Sr)

De delictsomschrijving

Artikel 304a Wetboek van Strafrecht luiden als volgt:

‘’Indien een misdrijf, strafbaar gesteld in artikel 302 of 303, is begaan met een terroristisch oogmerk, wordt de in dat artikel bepaalde tijdelijke gevangenisstraf met de helft verhoogd en wordt, indien op het misdrijf een tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren is gesteld, levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren opgelegd.’’

Hier spreekt men dus over enkel een mogelijk strafverzwarend karakter indien zware mishandeling (met voorbedachte raad) wordt gepleegd met een terroristisch oogmerk.

Strafbedreiging

Zware mishandeling met terroristisch oogmerk:
De maximumstraf van acht jaar (artikel 302 lid 1 Sr) en tien jaar (artikel 302 lid 2 Sr) wordt met de helft verhoogd. De geldboete bedraagt ten hoogste een geldboete van de vijfde categorie.

Zware mishandeling met voorbedachte raad en terroristisch oogmerk: De maximumstraf van ten hoogste twaalf jaren (artikel 303 lid 1 Sr) wordt met de helft verhoogd tot achttien jaren. De geldboete bedraagt ten hoogste een geldboete van de vijfde categorie.

Zware mishandeling met voorbedachte raad en de dood tot gevolg met terroristisch oogmerk:
Levenslange gevangenisstraf of tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste dertig jaar. De geldboete beloopt ten hoogste een geldboete van de vijfde categorie.

Bewijs voor artikel 304a Sr

De primaire bestanddelen om tot een bewezenverklaring te kunnen komen voor artikel 302 Sr en artikel 303 Sr (zware mishandeling eventueel met voorbedachte raad) blijven hetzelfde. Artikel 304a Sr is enkel een strafverzwarend artikel indien het misdrijf wordt gepleegd met een terroristisch oogmerk.

Voor een beschrijving van de artikelen 302 en 303 Sr verwijzen wij u naar de bijbehorende artikelen die u eveneens kunt lezen op www.strafrechtzaken.nl. In dit artikel gaan we enkel in op het terroristisch oogmerk uit artikel 304a Sr.

Terroristisch oogmerk

De definitie van het bestanddeel ‘terroristisch oogmerk’ wordt gegeven in artikel 83a Sr: Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

De afdoening

U zult bij verdenking van dit feit door het Openbaar Ministerie gedagvaard worden om op een zitting te verschijnen. Dan bekijkt een rechter of u zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van artikel 302 of 303 jo. Artikel 304a Sr. Het is altijd raadzaam een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Een dergelijke gespecialiseerde advocaat verschaft deskundige rechtsbijstand. Dit is noodzakelijk in een strafrechtelijke procedure waarbij de belangen vaak groot zijn.

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat zware mishandeling met terroristisch oogmerk (art. 304a Sr) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van geweld. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met zware mishandeling met terroristisch oogmerk (artikel 304a Sr). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen. Meer informatie hierover kunt u lezen op  schadevergoeding strafzaak.