5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Mishandeling naasten of ambtenaar in functie (art. 304 Sr)

Mishandeling van vader, moeder, echtgenoot/echtgenote, partner, eigen kind of ambtenaar in functie (art. 304 Sr)

De delictsomschrijving

Artikel 304 van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:

‘’De in artikelen 300 t/m 303 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd:
1. Ten aanzien van de schuldige die het misdrijf begaat tegen zijn moeder, zijn vader tot wie hij in familierechtelijke betrekking staat, zijn echtgenoot/echtgenote, zijn levensgezel, zijn kind, een kind over wie hij het gezag uitoefent of een kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot zijn gezin
2. Indien het misdrijf wordt gepleegd tegen een ambtenaar gedurende of ter zake van zijn rechtmatige uitoefening van zijn bediening
3. Indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen’’

Hier spreekt men dus over enkel een mogelijk strafverzwarend karakter indien (zware) mishandeling (met voorbedachte raad) wordt gepleegd tegen één van de in dit artikel genoemde personen. De maximumstraf wordt in dat geval met een derde verhoogd.

Bewijs voor artikel 304 Sr

De primaire bestanddelen om tot een bewezenverklaring te kunnen komen voor artikel 300 t/m 303 Sr (eenvoudige/zware mishandeling eventueel met voorbedachte raad) blijven hetzelfde. Artikel 304 Sr is enkel een strafverzwarend artikel indien het misdrijf wordt gepleegd tegen één van de in dit artikel genoemde personen.

Voor een beschrijving van de artikelen 300 t/m 303 Sr verwijzen wij u dan ook naar de bijbehorende artikelen die u eveneens kunt lezen op www.strafrechtzaken.nl. In dit artikel gaan we enkel in op de personen die genoemd worden in artikel 304 Sr.

Moeder – vader tot wie men in familierechtelijke betrekking staat
Het begrip ‘moeder’ bevat zowel de natuurlijke als de wettige (en de pleeg-)moeder. Dit artikel noemt verder alleen de wettige vader; de natuurlijke vader die het kind niet heeft erkend, wordt niet in het bijzonder beschermd.

Echtgenoot/echtgenote – levensgezel

Vanzelfsprekend gaat het hier om de partner met wie men gehuwd is. Ook een geregistreerd partner volgt volgens jurisprudentie onder dit begrip.

Als levensgezel heeft te gelden een persoon die met de verdachte samenwoont en waarmee hij of zij zijn of haar leven deelt.

Kind (gezag of onder zijn of haar zorg en/of opvoeding)
Voor het begrip ‘kind’ wordt in beginsel aansluiting gezocht bij het civiele recht (artikel 1:197 BW). Het gaat dan om een persoon die tot zijn ouders in een familierechtelijke betrekking staat.

Ook een kind waarover de verdachte het gezag uitoefent valt onder deze bepaling. Daarnaast ook bijvoorbeeld stiefkinderen, indien dat stiefkind onder de zorg en/of opvoeding van de verdachte is onderworpen.

Ambtenaar

Volgens vaste rechtspraak is een ambtenaar iemand die door het openbaar gezag is aangesteld in een openbare betrekking om een deel van de taak van de Staat of van zijn organen te verrichten. Een politieagent is bijvoorbeeld ook een ambtenaar. Het opzet dient in dit kader gericht te zijn op de hoedanigheid als ambtenaar van het slachtoffer.

De afdoening

Een overtreding van artikel 304 Sr kan worden afgedaan middels een strafbeschikking. Deze strafbeschikking kan op een OM-zitting aan de verdachte worden opgelegd, maar kan ook rechtstreeks (als geldboete) per post aan de verdachte worden toegezonden. Het loont in dergelijke gevallen vaak om verzet in te stellen tegen de ontvangen strafbeschikking. Uw zaak wordt dan op zitting gebracht waarbij een onpartijdige en onafhankelijke rechter naar uw zaak kijkt. Lees hier meer over het instellen van verzet. Let op: de termijn voor het instellen van verzet bedraagt 14 dagen!

Ook kunt u door het Openbaar Ministerie gedagvaard worden om op een zitting te verschijnen. Dan bekijkt een rechter of u zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van artikel 300, 301, 302 of 303 jo. Artikel 304 Sr. Het is altijd raadzaam een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Een dergelijke gespecialiseerde advocaat verschaft deskundige rechtsbijstand. Dit is noodzakelijk in een strafrechtelijke procedure waarbij de belangen vaak groot zijn.

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat mishandeling van vader, moeder, echtgenoot/echtgenote, partner, eigen kind of ambtenaar in functie (art. 304 Sr) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van geweld. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met mishandeling van vader, moeder, echtgenoot/echtgenote, partner, eigen kind of ambtenaar in functie(artikel 304 Sr). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen. Meer informatie hierover kunt u lezen op schadevergoeding strafzaak.