5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Strafverzwarende omstandigheden (art. 248 Sr)

De delictsomschrijving

Artikel 248 van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:
1. De in de artikelen 240b, 242 tot en met 247, 248a tot en met 248f, 249 en 250 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.
2. De in de artikelen 240b, 242 tot en met 247 en 248a tot en met 248f bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de schuldige het feit begaat tegen zijn kind, een kind over wie hij het gezag uitoefent, een kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot zijn gezin, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte.
3. De in de artikelen 240b, 244, 245, 248a tot en met 248f, 249, eerste lid en 250 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de schuldige het feit begaat tegen een persoon bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt.
4. De in de artikelen 242, 246 en 249, tweede lid, bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de schuldige het feit begaat tegen een persoon beneden de leeftijd van achttien jaar bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt.
5. De in de artikelen 240b, 244, 245, 248a tot en met 248f, 249, eerste lid en 250 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien het feit is voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld.
6. De in de artikelen 242, 243, 246, 247 en 249, tweede lid, bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de schuldige het feit begaat tegen een persoon beneden de leeftijd van achttien jaar en het feit is voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld.
7. Indien een der in de artikelen 240b, 243, 245 tot en met 247, 248a, 248b, 248f en 249 omschreven misdrijven zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft of daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is, wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.
8. Indien een der in de artikelen 240b, 242, 243 tot en met 247, 248a, 248b, 248f en 249 omschreven misdrijven de dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste achttien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.”

In dit artikel worden meerdere strafverzwarende omstandigheden genoemd die van toepassing kunnen zijn op strafbare feiten die elders in de Zedenafdeling van het Wetboek van Strafrecht staan. De meest recente versie van het artikel is op 1 maart 2014 in werking getreden.

Een toelichting

In de delictsomschrijvingen van de zedendelicten in het Wetboek van Strafvordering worden per feit maximumstraffen genoemd. De wetgever heeft echter bepaald dat er ook omstandigheden zijn waaronder een feit wordt begaan die nopen tot een hogere maximumstraf. Om te voorkomen dat het een warboel wordt in de verschillende delictsomschrijvingen, heeft de wetgever ervoor gekozen een compleet apart artikel te wijden aan deze strafverzwarende omstandigheden. In het navolgende zullen de verschillende leden van het artikel uiteengezet worden.

Lid 1

Wanneer de in de artikelen 240b, 242 tot en met 247, 248a tot en met 248f, 249 en 250 Sr genoemde feiten in vereniging worden gepleegd, kan de strafmaat met een derde worden verhoogd. Met in vereniging plegen wordt bedoeld wanneer het door meerdere personen tegelijk wordt gedaan.

Lid 2

Wanneer de in de artikelen 240b, 242 tot en met 247 en 248a tot en met 248f Sr genoemde feiten worden gepleegd tegen het kind van de verdachte, een kind over wie hij het gezag uitoefent, een kind dat hij opvoedt of een kind voor wie hij anderszins verantwoordelijk is, kan de maximumstraf eveneens met een derde worden verhoogd. Dit omdat de wetgever meent dat deze feiten extra ernstig zijn wanneer deze in een afhankelijkheidsrelatie worden gepleegd.

Lid 3

Wanneer de in de artikelen 240b, 244, 245, 248a tot en met 248f, 249, eerste lid en 250 Sr genoemde feiten worden gepleegd tegen iemand met een kwetsbare positie, kan de maximumstraf met een derde worden verhoogd. Hierbij moet worden gedacht aan kwetsbare slachtoffers, waaronder zwakbegaafden.

Lid 4

Wanneer de in de artikelen 242, 246 en 249, tweede lid Sr genoemde feiten worden gepleegd tegen iemand die nog geen achttien is en waarbij misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt, kan de maximumstraf met een derde worden verhoogd. Hierbij gaat het om kwetsbare, minderjarige verdachten. Wanneer de verdachte bijvoorbeeld door het leeftijdsverschil of vanwege ander overwicht het slachtoffer in een kwetsbare positie kan brengen, valt die gedraging onder dit artikellid.

Lid 5

Wanneer de in de artikelen 240b, 244, 245, 248a tot en met 248f, 249, eerste lid en 250 Sr genoemde feiten worden gepleegd terwijl voorafgaand, tijdens of na het delict geweld wordt gebruikt, kan de maximumstraf met een derde worden verhoogd.
[noteVoor een nadere toelichting op deze afhankelijkheidsrelatie verwijzen wij u graag naar onze beschrijving van artikel 249 Sr.[/note]

Lid 6

Wanneer de in de artikelen 242, 243, 246, 247 en 249, tweede lid Sr genoemde feiten worden gepleegd tegen een slachtoffer van beneden de achttien jaren en terwijl voorafgaand, tijdens of na het plegen van het feit geweld wordt gebruikt, kan de maximumstraf die op het feit staat met een derde worden verhoogd.

Lid 7

Wanneer de in de artikelen 240b, 243, 245 tot en met 247, 248a, 248b, 248f en 249 Sr genoemde feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebben of wanneer van die feiten levensgevaar voor een ander te duchten is, geldt een maximum gevangenisstraf van 15 jaren en/of geldboete van de vijfde categorie. Hier gaat het dus om feiten waarbij iemand zwaargewond raakt of waarbij levensgevaar voor iemand te verwachten is.

Lid 8

Wanneer de in de 240b, 242, 243 tot en met 247, 248a, 248b, 248f en 249 Sr genoemde feiten de dood van een ander ten gevolge hebben, geldt een maximum gevangenisstraf van 18 jaren en/of geldboete van de vijfde categorie.

De afdoening

In alle gevallen die genoemd worden in artikel 248 Sr kan de zaak niet worden afgedaan met een strafbeschikking of OM-transactie. In al deze gevallen kan de verdachte slechts worden gedagvaard om bij de rechtbank te verschijnen.

Een advocaat

Zeker wanneer u verdacht wordt van een zedenfeit, waarbij ook nog eens de strafverzwarende omstandigheden van artikel 248 Sr (mogelijk) van toepassing zijn, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. De straffen bij dit soort feiten zijn hoog. Ook voor de toekomst, en met name met betrekking tot de aanvraag van een VOG, zijn de gevolgen van een veroordeling voor een zedenfeit, al dan niet in combinatie met artikel 287 Sr groot. Gelet hierop, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat strafverzwarende omstandigheden (art. 248 Sr) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van zeden. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met strafverzwarende omstandigheden (art. 248 Sr). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen.

2 Voor een nadere toelichting op deze afhankelijkheidsrelatie verwijzen wij u graag naar onze beschrijving van artikel 302 Sr.