5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Ontucht minderjarige (art. 245 Sr)

De delictsomschrijving

Artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:
“Hij die met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Kort en zakelijk weergegeven gaat het dus om het seksueel binnendringen bij iemand van tussen de 12 en de 16 jaar oud. De meest recente versie van het artikel is op 1 oktober 2002 in werking getreden.

Een toelichting

Overtreding van artikel 245 Sr is een zwaar zedenfeit. Het gaat hierbij om het seksueel binnendringen van een kind van tussen de 12 en 16 jaar oud. Het kan hier gaan om het een- of meermalen seksueel binnendringen van een ander. Dit binnendringen kan op veel verschillende wijzen plaatsvinden. Dat varieert van het binnendringen met de vingers in een vagina tot het daadwerkelijk met de penis penetreren van een ander. Het artikel richt zich tot degene die seksueel binnendringt bij een kind van tussen de 12 en 16 jaar en strekt derhalve ter bescherming van deze jeugdigen. Het artikel beschermt zowel meisjes als jongens.

Opzet

Voor overtreding van artikel 245 Sr is allereerst van belang dat het slachtoffer tussen de 12 en de 16 jaar oud is. Het opzet van de verdachte hierop (dus de wetenschap hiervan) hoeft niet te worden bewezen. Dit is geobjectiveerd. Hierop valt dus vaak niet goed verweer te voeren. De enige mogelijkheid kan zijn een beroep op afwezigheid van alle schuld, maar een dergelijk beroep wordt in de praktijk eigenlijk nooit aanvaard, gelet op de ernst van het feit. Bij seksueel experimenteergedrag tussen jongeren kan het feit wel worden bewezen, maar kan aanleiding worden gezien geen straf op te leggen op grond van artikel 9a Sr.

Seksueel binnendringen

Met seksueel binnendringen wordt bedoeld het binnendringen in de geslachtsdelen, mond of anus. Het onder dwang bij zichzelf binnendringen valt niet onder de reikwijdte van artikel 244 Sr. Binnendringen met het (mannelijk) geslachtsdeel is niet vereist voor een bewezenverklaring van overtreding van artikel 244 Sr. Het binnendringen kan namelijk onder andere ook geschieden met de tong, de vingers, een voorwerp of een dier. Of het slachtoffer en de verdachte de handelingen als seksueel ervaren is niet relevant.

Ontuchtige handelingen

Van ontuchtige handelingen is sprake bij handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm. Of hiervan sprake is, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Wanneer bijvoorbeeld twee minderjarigen die slechts marginaal verschillen qua leeftijd seksueel contact hebben met elkaar, hoeft nog geen sprake te zijn van ontuchtige handelingen, met name niet wanneer deze een affectieve relatie hebben. Indien geen sprake is van een relatie en verdachte en slachtoffer elkaar evenmin kenden voorafgaand aan de handelingen, kan de rechter daar wel conclusies aan verbinden. Ook bij behoorlijke leeftijdsverschillen zal het ontucht in de praktijk al snel bewezen worden.

Iemand

Vereist is – vanzelfsprekend – dat er bij iemand seksueel wordt binnengedrongen. Die ‘iemand’ kan zowel een jongen als een meisje zijn.

Buiten echt

In het artikel wordt eveneens vereist dat de ontuchtige handelingen buiten echt plaatsvinden. De reden dat dit zo specifiek wordt vermeld is omdat kinderen beneden de 16 jaar in theorie reeds kunnen trouwen. Hoewel dit in de praktijk niet/nauwelijks zal voorkomen, is het dan niet wenselijk dat één van de twee echtgenoten strafrechtelijk aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.

De strafbedreiging

Overtreding van artikel 245 Sr is een misdrijf. De maximumstraf die op het misdrijf is gesteld, is een gevangenisstraf van ten hoogste acht jaar en/of een geldboete van de vijfde categorie.

De afdoening

Een overtreding van artikel 245 Sr kan slechts worden afgedaan door de verdachte te dagvaarden om bij de rechter te verschijnen. In alle gevallen zal dit de meervoudige strafkamer van de rechtbank betreffen. De meervoudige strafkamer van de rechtbank behandelt de zwaardere strafzaken. Het seksueel binnendringen bij een jeugdig persoon van tussen de 12 en 16 jaar valt zonder meer onder deze categorie.

Een advocaat

De straffen bij een veroordeling voor overtreding van art. 245 Sr zijn hoog. In ieder geval wordt – gelet op het taakstrafverbod – een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van ten minste één dag opgelegd. Ook voor de toekomst, en met name met betrekking tot de aanvraag van een VOG, zijn de gevolgen van een veroordeling voor artikel 245 Sr groot. Gelet hierop, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat ontucht minderjarige (art. 245 Sr) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van het zeden. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met ontucht minderjarige (art. 245 Sr). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen.