5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Ontucht met kind (art. 244 Sr)

De delictsomschrijving

Artikel 244 van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:
“Hij die met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Kort en zakelijk weergegeven gaat het dus om het seksueel binnendringen van een kind van beneden de 12 jaar oud. De meest recente versie van het artikel is op 1 december 1991 in werking getreden.

Een toelichting

Overtreding van artikel 244 Sr is één van de zwaarste strafbare zedenfeiten. Het gaat hierbij om het seksueel binnendringen van een zeer jong kind van beneden de 12 jaar oud. Het kan hier gaan om het een- of meermalen seksueel binnendringen van een ander. Dit binnendringen kan op veel verschillende wijzen plaatsvinden. Dat varieert van het binnendringen met de vingers in een vagina tot het daadwerkelijk met de penis penetreren van een ander. Het artikel richt zich tot degene die seksueel binnendringt bij een kind van beneden de 12 jaar en strekt derhalve ter bescherming van zeer jeugdigen. Het artikel beschermt zowel meisjes als jongens.

Opzet

Voor overtreding van artikel 244 Sr is allereerst van belang dat het slachtoffer jonger is dan 12 jaar. Het opzet van de verdachte hierop (dus de wetenschap hiervan) hoeft niet te worden bewezen. Dit is geobjectiveerd. Hierop valt dus vaak niet goed verweer te voeren. De enige mogelijkheid kan zijn een beroep op afwezigheid van alle schuld, maar een dergelijk beroep wordt in de praktijk eigenlijk nooit aanvaard, gelet op de ernst van het feit.

Handelingen

Voorts is vereist dat de verdachte handelingen pleegt met het slachtoffer, die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het slachtoffer. Deze handelingen kunnen van alles omvatten, mits seksueel binnendringen daar ook deel van uitmaakt.

Seksueel binnendringen

Met seksueel binnendringen wordt bedoeld het binnendringen in de geslachtsdelen, mond of anus. Het onder dwang bij zichzelf binnendringen valt niet onder de reikwijdte van artikel 244 Sr. Binnendringen met het (mannelijk) geslachtsdeel is niet vereist voor een bewezenverklaring van overtreding van artikel 244 Sr. Het binnendringen kan namelijk onder andere ook geschieden met de tong, de vingers, een voorwerp of een dier. Of het slachtoffer en de verdachte de handelingen als seksueel ervaren is niet relevant.

Iemand

Vereist is – vanzelfsprekend – dat er bij iemand seksueel wordt binnengedrongen. Die ‘iemand’ kan zowel een jongen als een meisje zijn.

De strafbedreiging

Overtreding van artikel 244 Sr is een misdrijf. De maximumstraf die op het misdrijf is gesteld, is een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaar en/of een geldboete van de vijfde categorie.

De afdoening

Een overtreding van artikel 244 Sr kan slechts worden afgedaan door de verdachte te dagvaarden om bij de rechter te verschijnen. In alle gevallen zal dit de meervoudige strafkamer van de rechtbank betreffen. De meervoudige strafkamer van de rechtbank behandelt de zwaardere strafzaken. Het seksueel binnendringen bij een zeer jeugdig persoon van beneden de 12 jaar valt zonder meer onder deze categorie.

Een advocaat

De straffen bij een veroordeling voor overtreding van art. 244 Sr zijn hoog. In ieder geval wordt – gelet op het taakstrafverbod – een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van ten minste één dag opgelegd. Ook voor de toekomst, en met name met betrekking tot de aanvraag van een VOG, zijn de gevolgen van een veroordeling voor artikel 244 Sr groot. Gelet hierop, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat ontucht met kind (art. 244 Sr) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van het zeden. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met ontucht met kind (art. 244 Sr)). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen. Meer informatie hierover kunt u lezen op schadevergoeding strafzaak.