5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Ontucht dier (art. 254 Sr)

De delictsomschrijving

Artikel 254 van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:
“Hij die ontuchtige handelingen pleegt met een dier wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.”

Kort en zakelijk weergegeven gaat het dus om het plegen van ontucht met dieren. De meest recente versie van het artikel is op 1 juli 2010 in werking getreden.

Een toelichting

Artikel 254 Sr bestaat met de achterliggende gedachte dat seksuele handelingen tussen mens en dier in strijd zijn met de goede zeden en dat dieren beschermd dienen te worden tegen de handelingen van mensen. Overtreding van artikel 254 Sr is een feit dat de verdachte zwaar wordt aangerekend. De ontucht kan bestaan uit het plegen van seksuele handelingen, maar eveneens uit het dulden daarvan. Het artikel beschermt in beginsel alle dieren en is gericht tegen degene die seksuele handelingen pleegt met dieren.

Opzet

Voor overtreding van artikel 254 Sr is van belang dat de verdachte opzet had op de ontuchtige handelingen. Dit opzet wordt gegeven door het begrip ‘ontucht plegen’. Voorwaardelijk opzet is hierbij voldoende.

Ontuchtige handelingen

Ontuchtige handelingen moeten in dit kader worden onderscheiden van seksuele handelingen. Het is immers niet wenselijk seksuele handelingen, waaronder werkzaamheden ten behoeve van kunstmatige inseminatie, strafbaar te stellen. Ontuchtige handelingen zijn echter handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm. Of in een concreet geval sprake is van ontuchtige handelingen is met name afhankelijk van de intentie van de verdachte en dient te worden bewezen aan de hand van de omstandigheden van het geval in een concrete casus. Van ontuchtige handelingen kan sprake zijn bij het penetreren van een dier, het anderszins bevredigen van een dier of bij het gebruiken van het dier voor de bevrediging van de verdachte zelf. Bij het enkel strelen van een huisdier is vanzelfsprekend geen sprake van ontuchtige handelingen, nu dit niet als onzedelijk wordt aangemerkt.

De strafbedreiging

Overtreding van artikel 254 Sr is een misdrijf. De maximumstraf die op het misdrijf is gesteld, is een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden en/of een geldboete van de vierde categorie.
De afdoening
Een overtreding van artikel 254 Sr kan worden afgedaan middels een strafbeschikking. Deze
strafbeschikking kan op een OM-zitting aan de verdachte worden opgelegd, maar kan ook rechtstreeks
(als geldboete) per post aan de verdachte worden toegezonden. Er kan eveneens voor worden gekozen
de verdachte te dagvaarden om bij de rechter te verschijnen. Verder kan een overtreding van artikel 249 Sr afgedaan worden middels een zogenaamde OM-transactie. Toch zal dit zelden tot nooit gebeuren.

Een advocaat

De straffen bij een veroordeling voor overtreding van art. 254 Sr zijn betrekkelijk hoog. Ook voor de toekomst, en met name met betrekking tot de aanvraag van een VOG, zijn de gevolgen van een veroordeling voor artikel 254 Sr groot. Gelet hierop, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat ontucht dier (art. 254 Sr) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van zeden. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met ontucht dier (art. 254 Sr). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen.