5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Kind afstaan (art. 253 Sr)

Kind afstaan voor bedelarij, gevaarlijke kunstverrichtingen of gevaarlijke arbeid (art. 253 Sr)

De delictsomschrijving

Artikel 253 van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:
“Hij die een onder zijn wettig gezag staand kind beneden de leeftijd van twaalf jaren aan een ander afstaat of overlaat, wetende dat het tot of bij het uitoefenen van bedelarij, van gevaarlijke kunstverrichtingen of van gevaarlijke of de gezondheid ondermijnende arbeid zal worden gebruikt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.”

Kort en zakelijk weergegeven gaat het dus om het afstaan van het kind van de verdachte van beneden de twaalf jaar, wetende dat het kind zal worden ingezet voor bedelarij of anderszins. De meest recente versie van het artikel is op 1 mei 1984 in werking getreden.

Een toelichting

Artikel 253 Sr wordt in de praktijk nauwelijks nog gebruikt. Het artikel is vooral bedoeld om te voorkomen dat jonge kinderen worden gebruikt voor gevaarlijke arbeid. Het artikel beschermt zowel jongens als meisjes en is gericht tegen degene die het wettig gezag over het kind heeft en deze toch afstaat aan iemand die het kind gebruikt voor deze gevaarlijke arbeid.

Wettig gezag

Het feit kan slechts worden gepleegd door degene die het wettig gezag over het betreffende kind heeft. In de praktijk zal het vaak gaan om de ouder of de voogd, tenzij aan een ander door de wet of door een rechter wettig gezag is toegekend. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om personen die tijdelijk de verpleging of opvoeding van het kind toevertrouwd hebben gekregen.

Opzet

Bij de verdachte dient sprake te zijn van (voorwaardelijk) opzet om tot een bewezenverklaring te komen. Het afstaan of overlaten van een kind aan een derde gebeurt immers niet ‘per ongeluk’. Verder dient de verdachte opzet te hebben ten aanzien van het misbruik van het kind (wetende dat). Het opzet van de verdachte hoeft overigens niet gericht te zijn op het wettig gezag en/of de leeftijd van het kind, nu dat in de praktijk evident zal zijn.

Afstaan of overlaten

Van afstaan is sprake wanneer de verdachte de macht over het kind overdraagt aan een derde. Van overlaten is sprake wanneer de verdachte de macht houdt, maar deze tijdelijk delegeert aan de derde.

Beneden de twaalf jaar

Hierbij is de leeftijd van het kind ten tijde van het afstaan/overlaten bepalend. Het tijdstip van het daadwerkelijke misbruik is daarmee minder relevant.

Tot of bij

Door de toevoeging van het woord ‘wij’ wordt duidelijk dat niet wordt vereist dat het kind zelf de handelingen verricht, maar dat het ook voldoende is wanneer het kind daarbij betrokken is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een volwassen bedelaar die een kind gebruikt om medelijden op te wekken bij passanten.

Het uitoefenen van gevaarlijke kunstverrichtingen dan wel van gevaarlijke of de gezondheid ondermijnende arbeid
Hierbij wordt vereist dat de kunstverrichting of arbeid gevaarlijk is voor het kind zelf. Van gevaar is sprake wanneer er een (aanzienlijke) mogelijkheid bestaat dat het kind ziek/gewond zal raken of zelfs zal overlijden door het verrichten van de kunstverrichtingen/arbeid.

De strafbedreiging

Overtreding van artikel 253 Sr is een misdrijf. De maximumstraf die op het misdrijf is gesteld, is een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar en/of een geldboete van de vierde categorie.

De afdoening

Een overtreding van artikel 253 Sr kan worden afgedaan middels een strafbeschikking. Deze
strafbeschikking kan op een OM-zitting aan de verdachte worden opgelegd, maar kan ook rechtstreeks
(als geldboete) per post aan de verdachte worden toegezonden. Er kan eveneens voor worden gekozen
de verdachte te dagvaarden om bij de rechter te verschijnen, hetgeen in de meeste gevallen zal gebeuren. Verder kan een overtreding van artikel 253 Sr afgedaan worden middels een zogenaamde OM-transactie. Toch zal dit zelden tot nooit gebeuren.

Een advocaat

De straffen bij een veroordeling voor overtreding van art. 253 Sr zijn hoog. Ook voor de toekomst, en met name met betrekking tot de aanvraag van een VOG, zijn de gevolgen van een veroordeling voor artikel 253 Sr groot. Gelet hierop, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat kind afstaan voor bedelarij, gevaarlijke kunstverrichtingen of gevaarlijke arbeid (art. 253 Sr) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van zeden. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met kind afstaan voor bedelarij, gevaarlijke kunstverrichtingen of gevaarlijke arbeid (art. 253 Sr). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen.