5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Grooming (art. 248e Sr)

De delictsomschrijving

Artikel 248e van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:
“Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, een ontmoeting voorstelt met het oogmerk ontuchtige handelingen met die persoon te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken, te vervaardigen wordt, indien hij enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.”

Kort en zakelijk weergegeven gaat het dus om het organiseren van een ontmoeting met een minderjarige met het doel ontuchtige handelingen te plegen en/of beeldmateriaal van die minderjarige te maken waarbij één of meerdere seksuele gedragingen worden gepleegd. Dit wordt ook wel ‘grooming’ genoemd. De meest recente versie van het artikel is op 1 januari 2010 in werking getreden.

Een toelichting

Overtreding van artikel 248e Sr komt in de praktijk veelvuldig voor. Overtreding van art. 248e kan door zowel minder- als meerderjarigen worden gepleegd. De strafbaarstelling impliceert dat geen seksafspraken mogen worden gemaakt met minderjarigen. Het artikel richt zich tot degene die daadwerkelijk is begonnen met het verwezenlijken van een dergelijke afspraak met een minderjarige van beneden de zestien jaar oud. De strekking van het artikel is met namee de strafbaarstelling van de handelingen van de verdachte in de communicatiefase, nog vóórdat daadwerkelijk seksueel contact plaatsvindt. Het artikel beschermt zowel jongens als meisjes.

Handeling ter verwezenlijking van de ontmoeting

Van belang is dat de verdachte wel daadwerkelijk een handeling onderneemt ter verwezenlijking van de ontmoeting met de minderjarige. Slechts het communiceren met een minderjarige, zelfs al is daarbij sprake van een ontuchtige ondertoon, is niet strafbaar. Er moet daadwerkelijk een handeling ter verwezenlijking van de ontmoeting zijn gepleegd.

Opzet

Voor overtreding van artikel 248e Sr is van belang dat de verdachte opzet had op het verwezenlijken van de ontmoeting. Voorwaardelijk opzet is onvoldoende. Er moet echt sprake zijn van het willens en wetens voorstellen van een (seksuele) ontmoeting. Het oogmerk van de verdachte moet zien op het plegen van ontuchtige handelingen of op het vervaardigen van kinderporno.

Ontmoeting voorstellen

De verdachte moet daadwerkelijk een ontmoeting hebben voorgesteld, waarbij alsdan seksuele handelingen worden verricht en/of kinderporno wordt vervaardigd. Of dit het geval is, zal uit de bewijsmiddelen moeten blijken. Denk hierbij aan de strekking en inhoud van de gesprekken. Overigens hoeft niet een precieze tijd en plaats te zijn bepaald, zo lang er maar wel concrete plannen zijn voor een afspraak.

Enige handeling gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting

Niet alleen moet er een ontmoeting zijn voorgesteld door de verdachte, maar de verdachte mot ook enige handeling hebben verricht ter verwezenlijking van die ontmoeting. Hierbij kan aan veel verschillende handelingen worden gedacht, waaronder:
– Het zich begeven naar de afgesproken plek;
– Het slachtoffer voorzien van een routebeschrijving naar de afgesproken plek;
– Het kopen van treinkaartjes of andere toegangsbewijzen ter verwezenlijking van de ontmoeting;
– Het nemen van een vrije dag.
Steeds moet wel aan de hand van de omstandigheden van het geval worden beoordeeld of in een concreet geval sprake is van een handeling als bedoeld in de wet.

Ontuchtige handeling/afbeelding

Artikel 248e Sr wordt slechts overtreden indien de voorgestelde ontmoeting ziet op het plegen van ontuchtige handelingen en/of het vervaardigen van kinderporno. Van ontuchtige handelingen is sprake wanneer de handelingen in strijd zijn met de sociaal-ethische norm. Hetzelfde geldt voor het maken van afbeeldingen van deze handelingen. Ook dan moet het gaan om afbeeldingen waarop handelingen te zien zijn die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm. Wanneer minderjarigen dus samen contact hebben met als doel het bewerkstelligen van seksueel contact is dat in beginsel niet strafbaar, omdat dit niet strijdig is met de sociaal-ethische norm. Is sprake van een groot leeftijdsverschil, dan kan dit evenwel anders zijn.

Geautomatiseerd werk/communicatiedienst

De reden dat de wet vereist dat de ontmoeting wordt voorgesteld via een geautomatiseerd werk of communicatiedienst is dat de wetgever mee wilde gaan met de toenemende digitalisering van de maatschappij. De opkomst van het internet brengt immers ook een vergrote kans op seksueel misbruik van minderjarigen met zich mee. Van een geautomatiseerd werk of communicatiedienst is bijvoorbeeld sprake bij een computer of mobiele telefoon.

Persoon beneden de zestien jaar

Voorts is vereist dat de persoon met wie wordt getracht een ontmoeting te bewerkstelligen beneden de zestien jaar oud is. De verdachte hoeft hiervan niet op de hoogte te zijn, maar wel is vereist dat de verdachte had moeten weten dat de persoon nog geen zestien jaar oud was.

De strafbedreiging

Overtreding van artikel 248e Sr is een misdrijf. De maximumstraf die op het misdrijf is gesteld, is een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar en/of een geldboete van de vierde categorie.

De afdoening

Een overtreding van artikel 248a Sr kan worden afgedaan middels een strafbeschikking. Deze
strafbeschikking kan op een OM-zitting aan de verdachte worden opgelegd, maar kan ook rechtstreeks
(als geldboete) per post aan de verdachte worden toegezonden. Er kan eveneens voor worden gekozen
de verdachte te dagvaarden om bij de rechter te verschijnen. Verder kan een overtreding van artikel
248e Sr afgedaan worden middels een zogenaamde OM-transactie. Toch zal dit zelden tot nooit
gebeuren.

Een advocaat

De straffen bij een veroordeling voor overtreding van art. 248e Sr zijn hoog. Ook voor de toekomst, en met name met betrekking tot de aanvraag van een VOG, zijn de gevolgen van een veroordeling voor artikel 248e Sr groot. Gelet hierop, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat grooming (art. 248e Sr) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van zeden. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met grooming (art. 248e Sr). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.