5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Dronken voeren (art. 252 Sr)

De delictsomschrijving

Artikel 252 van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:
“1. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft:
1° hij die aan iemand die in kennelijke staat van dronkenschap verkeert, bedwelmende drank verkoopt of toedient;
2° hij die een kind beneden de leeftijd van zestien jaren dronken maakt;
3° hij die iemand door geweld of bedreiging met geweld dwingt tot het gebruik van bedwelmende drank.
2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.
4. Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.”

Kort en zakelijk weergegeven gaat het dus om het dronken voeren van een dronken persoon of minderjarige van beneden de 16 jaar of het dwingen van iemand tot het drinken van bedwelmende drank. De meest recente versie van het artikel is op 1 mei 1984 in werking getreden.

Een toelichting

Artikel 252 Sr wordt in de praktijk niet veel meer toegepast. De strekking ervan is de bescherming van minderjarigen tegen (te veel) bedwelmende drank en het beschermen van de openbare orde en persoonlijke vrijheid in andere gevallen (een dronken persoon drank toedienen respectievelijk onder dwang bedwelmende drank doen consumeren). Het artikel is gericht tegen degene die minderjarigen van beneden de zestien jaar dronken maakt, dronken mensen drank toedient of iemand onder dwang bedwelmende drank doet drinken.

Causaal verband

Ten aanzien van de strafverzwarende omstandigheden genoemd onder lid 2 en 3 van het artikel geldt dat er een causaal verband moet bestaan tussen het toedienen van de drank en het zwaar lichamelijk letsel/de dood bij/van het slachtoffer. Hierbij gaat het niet slechts om de directe lichamelijke consequenties van het drankgebruik, maar eveneens om de gevolgen van de dronkenschap die daaruit voortvloeit.

Opzet

Voor overtreding van artikel 252 Sr is van belang dat de verdachte (voorwaardelijk) opzet had op het toedienen van de drank en/of het dwingen de drank te drinken. Ten aanzien van de leeftijd van het slachtoffer of het karakter van de drank hoeft de opzet niet te worden bewezen.

Kennelijke staat van dronkenschap

Van een kennelijke staat van dronkenschap is sprake wanneer een persoon zodanig dronken is dat dit direct waarneembaar is voor de verdachte (en/of andere derden).

Bedwelmende drank

Hierbij gaat het om dranken die bestemd zijn voor normale consumptie en dus niet om dranken die feitelijk geen dranken zijn, maar als drank worden gebruikt (schoonmaakmiddelen bijvoorbeeld). In de meeste gevallen zal het dus gaan om alcoholhoudende dranken, nu deze kunnen bedwelmen.

Toedienen en verkopen

Van toedienen is sprake wanneer de verdachte de drank verstrekt om direct gebruikt te worden door de dronken persoon. Van verkopen is sprake wanneer de verdachte de drank aan een dronken persoon verkoopt.

Kind beneden de zestien jaar oud

Hierbij gaat het vanzelfsprekend om jeugdigen jonger dan zestien jaar oud. Overigens hoeft niet te worden bewezen dat de verdachte wist dat dit het geval was.

Dronken maakt

Het toedienen van bedwelmende drank aan minderjarigen is niet strafbaar. Het dronken maken van de minderjarigen wel. Er moet dus voldoende alcohol zijn toegediend om tot dronkenschap van de minderjarige te komen, wil het tot een bewezenverklaring komen.

Dwingen

Van belang is dat degene die de dwang uitoefent ervoor zorgt dat het slachtoffer de drank ook drinkt. De dwang moet bovendien zodanig zijn dat de ander zich redelijkerwijs niet kan verzetten, noch zich
redelijkerwijs kan onttrekken aan de bedreigende situatie. Of hiervan sprake is, dient aan de hand van
de omstandigheden van het geval te worden beoordeeld.

Zo is in de praktijk vaak goed verweer te voeren op de vereiste dwang. Deze kan zich op veel
mogelijke wijzen manifesteren, maar steeds moet worden bezien of de dwang wel van voldoende
gewicht is. Deze beoordeling is erg casuïstisch.

Zwaar lichamelijk letsel

Zoals aangegeven, is niet alleen de directe (gezondheids)schade van het drankgebruik van belang, maar eveneens het letsel dat wordt opgelopen door de dronken staat waarin het slachtoffer is komen te verkeren (denk – bijvoorbeeld – aan het maken van een val). Van zwaar lichamelijk letsel is sprake bij ziekte die geen uitzicht op volkomen genezing overlaat, voortdurende ongeschiktheid tot uitoefening van ambts- of beroepsbezigheden en afdrijving of dood van de vrucht van een vrouw (art. 82 lid 1 Sr). Voorts is sprake van zwaar lichamelijk letsel bij een storing van de verstandelijke vermogens die langer dan vier weken heeft geduurd (art. 82 lid 2 Sr). De Hoge Raad geeft de volgende uitleg aan zwaar lichamelijk letsel:
“Art. 82 Sr bevat een opsomming van de gevallen die als zwaar lichamelijk letsel moeten worden aangemerkt. Die bepaling laat de rechter evenwel de vrijheid om ook buiten die gevallen het lichamelijk letsel als zwaar te beschouwen indien dat voldoende belangrijk is om naar gewoon spraakgebruik als zodanig te worden aangeduid. Dit brengt mee dat de beantwoording van de vraag of zeker letsel als zwaar lichamelijk letsel moet worden aangemerkt, in belangrijke mate is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt, en dat zijn oordeel dienaangaande in cassatie slechts in beperkte mate kan worden getoetst.”

De dood

Ook ten aanzien van het intreden van de dood gaat het niet slechts om de direct ten gevolge van de drank ontstane schade, maar ook om de gevolgen van de dronkenschap zelf.

In zijn beroep

Wanneer de verdachte de genoemde feiten binnen zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet. Hierbij kan met name worden gedacht aan een barman die één van de genoemde feiten pleegt.

De strafbedreiging

Overtreding van artikel 252 Sr is een misdrijf. De maximumstraf die op het misdrijf bedoeld in lid 1 is gesteld, is een gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden en/of een geldboete van de derde categorie. Voor lid 2 (zwaar lichamelijk letsel ten gevolge) geldt een maximumgevangenisstraf van zes jaar en/of geldboete van de vierde categorie. Voor lid 3 (de dood ten gevolge) geldt aan maximumgevangenisstraf van negen jaren en/of geldboete van de vijfde categorie.

De afdoening

Een overtreding van artikel 252 Sr kan worden afgedaan middels een strafbeschikking. Deze
strafbeschikking kan op een OM-zitting aan de verdachte worden opgelegd, maar kan ook rechtstreeks
(als geldboete) per post aan de verdachte worden toegezonden. Er kan eveneens voor worden gekozen
de verdachte te dagvaarden om bij de rechter te verschijnen, hetgeen in de meeste gevallen zal gebeuren. Verder kan een overtreding van artikel 252 Sr afgedaan worden middels een zogenaamde OM-transactie. Toch zal dit zelden tot nooit gebeuren.

1 Hoge Raad 14 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8055.

Een advocaat

De straffen bij een veroordeling voor overtreding van art. 252 Sr zijn (voor wat betreft lid 1) vaak niet hoog, voor zover er al wordt vervolgd. Echter, voor de toekomst, en met name met betrekking tot de aanvraag van een VOG, zijn de gevolgen van een veroordeling voor artikel 252 Sr groot. Hierbij is immers sprake van een zedenfeit. Gelet hierop, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat dronken voeren van een (dronken) persoon of minderjarige (art. 252 Sr) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van zeden. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met dronken voeren van een (dronken) persoon of minderjarige (art. 252 Sr). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen.