5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Corrumperen van kinderen (art. 248d Sr)

De delictsomschrijving

Artikel 248d van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:
“Hij die een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, met ontuchtig oogmerk ertoe beweegt getuige te zijn van seksuele handelingen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.”

Kort en zakelijk weergegeven gaat het dus om het laten bekijken van seksuele handelingen door een persoon van beneden de zestien jaar oud. De meest recente versie van het artikel is op 1 januari 2010 in werking getreden.

Een toelichting

Overtreding van artikel 248d Sr wordt door de wetgever gezien als daadwerkelijk seksueel misbruik. Hier wordt dus ook zwaar aan getild. Het gaat in dit artikel om de situatie dat een minderjarige van beneden de zestien jaar oud wordt uitgenodigd om door de dader verrichte seksuele handelingen waar te nemen of daarbij aanwezig te zijn. Het artikel strekt ter voorkoming van problematiek bij de seksuele en persoonlijke ontwikkeling van minderjarigen. Met het artikel wordt beoogd de aanwezigheid van minderjarigen bij seksuele handelingen te voorkomen, zelfs wanneer dit vrijwillig gebeurt.

Opzet/culpa

Voor overtreding van artikel 248d Sr is allereerst van belang dat de minderjarige opzettelijk aanwezig is bij de handelingen. Met het ontuchtige oogmerk wordt voorts bedoeld dat de aanwezigheid van de minderjarige de seksuele lust van de verdachte dient te versterken en/of te prikkelen of dat deze aanwezigheid ertoe strekt de minderjarige ertoe te bewegen (later) ook aan de handelingen deel te nemen. Ten aanzien van de leeftijd van de minderjarige dient te worden bewezen dat de verdachte wist (opzet) of redelijkerwijs moest vermoeden (culpa) dat de minderjarige beneden de zestien jaar oud was.

Ertoe bewegen getuige te zijn

Om tot een bewezenverklaring van dit bestanddeel te komen is vereist dat de verdachte actieve handelingen verricht die ertoe strekken de minderjarige de seksuele handelingen te laten waarnemen/bijwonen. Hiervoor is fysiek contact met de minderjarige niet vereist. Ook is niet vereist dat de ontuchtige handelingen door meerdere personen worden verricht. Het kan ook zo zijn dat iemand een minderjarige ertoe beweegt toe te kijken hoe hij zichzelf seksueel bevredigt.

Seksuele handelingen

Onder seksuele handelingen moeten daadwerkelijke seksuele handelingen worden verstaan. Het tonen van seksueel beeldmateriaal valt hier dus niet onder. Het begrip seksuele handelingen dient ruim te worden uitgelegd en omvat dus allerlei handelingen.

Persoon beneden de zestien jaar

Vereist is dat de persoon die ertoe bewogen wordt de seksuele handelingen te aanschouwen beneden de zestien jaar oud is. Dat moet dus ook bewezen kunnen worden.

De strafbedreiging

Overtreding van artikel 248d Sr is een misdrijf. De maximumstraf die op het misdrijf is gesteld, is een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar en/of een geldboete van de vierde categorie.

De afdoening

Een overtreding van artikel 248d Sr kan worden afgedaan middels een strafbeschikking. Deze
strafbeschikking kan op een OM-zitting aan de verdachte worden opgelegd, maar kan ook rechtstreeks
(als geldboete) per post aan de verdachte worden toegezonden. Er kan eveneens voor worden gekozen
de verdachte te dagvaarden om bij de rechter te verschijnen. Verder kan een overtreding van artikel
248a Sr afgedaan worden middels een zogenaamde OM-transactie. Toch zal dit zelden tot nooit
gebeuren.

Een advocaat

De straffen bij een veroordeling voor overtreding van art. 248d Sr zijn betrekkelijk hoog. Ook voor de toekomst, en met name met betrekking tot de aanvraag van een VOG, zijn de gevolgen van een veroordeling voor artikel 248d Sr groot. Gelet hierop, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat corrumperen van kinderen (art. 248d Sr) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van zeden. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met corrumperen van kinderen (art. 248d Sr). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen.