5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Bevorderen of teweegbrengen van seks minderjarige met derde (art. 250 Sr)

De delictsomschrijving

Artikel 250 van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:
“1. Wordt gestraft:
1° met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie, hij die het plegen van ontucht door zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte met een derde opzettelijk teweegbrengt of bevordert;
2° met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie, hij die, buiten de gevallen genoemd onder 1°, het plegen van ontucht door een minderjarige wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, met een derde opzettelijk teweegbrengt of bevordert.
2. Indien de schuldige van het plegen van het misdrijf een gewoonte maakt, kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.”

Kort en zakelijk weergegeven gaat het dus om het doen plegen van ontucht met een minderjarige. De meest recente versie van het artikel is op 1 februari 1994 in werking getreden.

Een toelichting

Artikel 250 Sr werd door de wetgever vooral bedoeld ter preventie van prostitutie door minderjarigen, maar heeft in de praktijk een veel breder bereik dan alleen dat, namelijk de bescherming van minderjarigen in het algemeen tegen het aanzetten tot ontucht. De ontucht kan bestaan uit het plegen van seksuele handelingen, maar eveneens uit het dulden daarvan. Het artikel beschermt zowel jongens als meisjes en is gericht tegen degene die minderjarigen aanzet tot het plegen van ontucht met een derde.

Opzet/culpa

Voor overtreding van artikel 250 Sr is van belang dat de verdachte opzet had op het teweegbrengen/bevorderen van de ontuchtige handelingen. Verder is vereist dat de verdachte (voorwaardelijk) opzet had op de leeftijd van de minderjarige (weten) of in ieder geval sprake was van culpa (redelijkerwijs moeten vermoeden).

Plegen

Het plegen van ontucht is in dit artikel strafbaar gesteld. Het maakt niet uit of de seksuele handelingen de instemming van het slachtoffer hebben genoten. De instemming van het slachtoffers zou slechts het ontuchtige karakter kunnen aantasten.

Ontucht

Van het plegen van ontucht is sprake bij handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de
sociaal-ethische norm. Of hiervan sprake is, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
Wanneer bijvoorbeeld een vader zijn zoon onder omstandigheden uitleg geeft en daardoor mogelijk aanzet tot het plegen van seksuele handelingen van zijn vriendinnetje, hoeft dit geen ontucht op te leveren. Dit komt echter voor als een situatie die in de praktijk zelden/nooit zal voorkomen

Zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind

Strafbaar gesteld in artikel 250 Sr is onder meer het aanzetten tot het plegen van ontucht door/met een minderjarig kind, stiefkind of pleegkind van de verdachte. Overigens impliceert het enkele feit dat het een kind van de verdachte betreft nog niet dat automatisch sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. Dat is pas het geval indien het kind aantoonbaar afhankelijk is van de verdachte en sprake is van een natuurlijk overwicht. Van een stiefkind is slechts sprake indien één van de ouders van het kind is getrouwd met de verdachte.

Aan zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwd

Eveneens kan overtreding van artikel 250 Sr plaatsvinden indien de verdachte ontucht doet plegen met een kind dat aan zijn zorg, opleiding en waakzaamheid is toevertrouwd. Hiervan kan sprake zijn wanneer een kind logeert bij de verdachte of wanneer de verdachte op het kind past. Van belang is dat de plicht tot feitelijke zorg (tijdelijk) is overgedragen aan de verdachte. Of sprake is van een afhankelijkheidsrelatie is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het overwicht kan bijvoorbeeld blijken uit een leeftijdsverschil.

Aan opleiding toevertrouwd

Aan de hand van de omstandigheden van het geval dient te worden beoordeeld of sprake is van toevertrouwen in het kader van een opleiding. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn in het geval van een stagiair(e). Hierbij is niet vereist dat ook daadwerkelijk plaatsvindt tijdens de opleiding wordt aangezet tot de ontucht. Buiten schooluren of buiten die locatie kan eveneens ontucht worden gepleegd. Het gezag is immers niet beperkt tot die tijd en die plek.

Teweegbrengen of bevorderen

Onder teweegbrengen moet worden verstaan dat de verdachte de sturende kracht is achter het plegen van de ontucht. Van bevorderen is sprake wanneer de verdachte behulpzaam is bij het plegen van de ontucht, bijvoorbeeld door willens en wetens aan een derde en de minderjarige een kamer ter beschikking te stellen, wetende dat daar ontucht zal worden gepleegd wanneer hij dat doet.

Gewoonte maken

Van een gewoonte maken kan sprake zijn indien de verdachte herhaaldelijk vergelijkbare handelingen pleegt met als doel de ontucht te doen plaatsvinden. Van belang is dat de verdachte steeds weer de neiging heeft vergelijkbare feiten te begaan.

De strafbedreiging

Overtreding van artikel 250 Sr is een misdrijf. De maximumstraf die op het misdrijf bedoeld in lid 1, sub 1 is gesteld, is een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en/of een geldboete van de vierde categorie. Voor lid 1, sub 2 geldt een maximumgevangenisstraf van drie jaar en/of geldboete van de vierde categorie. Indien tevens een gewoonte bewezen wordt, kunnen deze straffen met één derde worden verhoogd.

De afdoening

Een overtreding van artikel 250 Sr kan worden afgedaan middels een strafbeschikking. Deze
strafbeschikking kan op een OM-zitting aan de verdachte worden opgelegd, maar kan ook rechtstreeks
(als geldboete) per post aan de verdachte worden toegezonden. Er kan eveneens voor worden gekozen
de verdachte te dagvaarden om bij de rechter te verschijnen, hetgeen in de meeste gevallen zal gebeuren. Verder kan een overtreding van artikel 250 Sr afgedaan worden middels een zogenaamde OM-transactie. Toch zal dit zelden tot nooit gebeuren.

Een advocaat

De straffen bij een veroordeling voor overtreding van art. 250 Sr zijn hoog. Ook voor de toekomst, en met name met betrekking tot de aanvraag van een VOG, zijn de gevolgen van een veroordeling voor artikel 250 Sr groot. Gelet hierop, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat bevorderen of teweegbrengen van seks minderjarige met derde (art. 250 Sr) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van zeden. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met bevorderen of teweegbrengen van seks minderjarige met derde (art. 250 Sr). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak!