5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Aanwezigheid bij seksuele exploitatie minderjarige (art. 248c Sr)

De delictsomschrijving

Artikel 248c van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:
“Hij die opzettelijk aanwezig is bij het plegen van ontuchtige handelingen door een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel bij het vertonen van afbeeldingen van dergelijke handelingen in een daarvoor bestemde gelegenheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.”

Kort en zakelijk weergegeven gaat het dus om het aanwezig zijn bij een seksshow waarbij ontuchtige handelingen worden verricht door een minderjarige of waarbij afbeeldingen of filmpjes worden getoond daarvan. De meest recente versie van het artikel is op 1 januari 2005 in werking getreden.

Een toelichting

Bij overtreding van artikel 248c Sr moet worden gedacht aan het bijwonen van seksshows waarbij minderjarigen zijn betrokken. Ook het aanwezig zijn in een soort ‘bioscoop’ waarin kinderseksfilms/-afbeeldingen worden tentoongespreid wordt met dit artikel strafbaar gesteld. Het artikel richt zich tot degene die naar dergelijke vertoningen kijkt, en dus nadrukkelijk niet tot de exploitant. Het artikel beschermt de minderjarigen die betrokken zijn bij dergelijke shows/afbeeldingen/films, dit kunnen zowel mannen als vrouwen zijn.

Opzet/culpa

Voor overtreding van artikel 248c Sr is allereerst van belang dat de verdachte opzet had op de aanwezigheid bij de show. Voorwaardelijk opzet is hierbij voldoende. Verder is vereist dat de verdachte wist (opzet) of redelijkerwijs moest vermoeden (culpa) dat de betrokken personen beneden de achttien jaar oud waren. Of dit het geval is, zal uit de omstandigheden van het geval moeten blijken.

Aanwezig zijn

Vereist om tot een bewezenverklaring van het bestanddeel ‘aanwezig zijn’ te komen is dat de verdachte lijfelijk aanwezig is. Hoewel dit redelijk ruim wordt uitgelegd, moet de verdachte wel in ieder geval in de buurt zijn. Via een videoverbinding een dergelijke show bekijken levert geen lijfelijke aanwezigheid op.

Ontuchtige handelingen

Van ontuchtige handelingen is sprake bij handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de
sociaal-ethische norm. Of hiervan sprake is, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
Wanneer bijvoorbeeld twee minderjarigen die slechts marginaal verschillen qua leeftijd seksueel
contact hebben met elkaar, hoeft nog geen sprake te zijn van ontuchtige handelingen, met name niet
wanneer deze een affectieve relatie hebben. Indien geen sprake is van een relatie en verdachte en
slachtoffer elkaar evenmin kenden voorafgaand aan de handelingen, kan de rechter daar wel
conclusies aan verbinden. Ook bij behoorlijke leeftijdsverschillen zal het ontucht in de praktijk al snel
bewezen worden.

Plegen

Voor een bewezenverklaring is niet vereist dat er naast de minderjarige ook anderen aanwezig zijn, zo lang er maar een minderjarige bij de ontuchtige handelingen betrokken is.

Vertonen

Dit bestanddeel is aan de delictsomschrijving toegevoegd om het bijwonen van het vertonen van kinderporno-afbeeldingen of – films strafbaar te stellen. In dat geval moet overigens wel sprake zijn van een ‘daarvoor bestemde gelegenheid’, zoals een soort bioscoop.

De strafbedreiging

Overtreding van artikel 248c Sr is een misdrijf. De maximumstraf die op het misdrijf is gesteld, is een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en/of een geldboete van de vierde categorie.

De afdoening

Een overtreding van artikel 248c Sr kan worden afgedaan middels een strafbeschikking. Deze
strafbeschikking kan op een OM-zitting aan de verdachte worden opgelegd, maar kan ook rechtstreeks
(als geldboete) per post aan de verdachte worden toegezonden. Er kan eveneens voor worden gekozen
de verdachte te dagvaarden om bij de rechter te verschijnen. Verder kan een overtreding van artikel
248a Sr afgedaan worden middels een zogenaamde OM-transactie. Toch zal dit zelden tot nooit
gebeuren.

Een advocaat

De straffen bij een veroordeling voor overtreding van art. 248c Sr zijn hoog. Ook voor de toekomst, en met name met betrekking tot de aanvraag van een VOG, zijn de gevolgen van een veroordeling voor artikel 248c Sr groot. Gelet hierop, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!

Strafrechtadvocaat nodig

Juist omdat aanwezigheid bij seksuele exploitatie minderjarige (art. 248c Sr) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van zeden. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met aanwezigheid bij seksuele exploitatie minderjarige (art. 248c Sr). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier; meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen. Meer informatie hierover kunt u lezen op schadevergoeding strafzaak.