5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Voor de uitoefening van een bepaalde functie of taak kan het voorkomen dat u een Verklaring Omtrent Gedrag (hierna: VOG) dient te overleggen.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitoefenen voor die functie of taak waarvoor de VOG-aanvraag is gedaan. Dit wordt beoordeeld door Dienst Justis.

Een VOG wordt in alle gevallen afgegeven indien u geen strafblad hebt. Ook zult u zonder problemen een VOG krijgen als u wel een strafbaar feit hebt gepleegd in het verleden maar dat strafbare feit de uitoefening van de taak of functie niet in de weg staat.

De VOG-beoordeling

Zoals gesteld toetst Dienst Justis of u al dan niet een VOG krijgt. Deze toetsing kan grofweg worden ingedeeld in verschillende fasen.

Fase 1: Heeft u een strafblad?

Dienst Justis zal vaststellen of u een strafblad heeft. Indien u géén strafblad heeft krijgt u in alle gevallen een VOG.

Hiermee is de toetsing in principe al ten einde. Indien u wel een strafblad heeft volgt fase 2.

Fase 2: Terugkijktermijn en belangenafweging

Heeft u wel een strafblad? Dat betekent niet automatisch dat er geen VOG zal worden afgegeven. Dienst Justis toetst in dat geval nog aan extra criteria.

Allereerst is de zogenaamde ‘terugkijktermijn’ van belang. Deze terugkijktermijn kan in duur verschillen. Zo kan het voorkomen dat er voor bepaalde aanvragen een terugkijktermijn geldt van vier jaren. Andere aanvragen kunnen gepaard gaan met een terugkijktermijn van maar liefst tien jaren.

Indien er binnen de terugkijktermijn een strafbaar feit wordt geconstateerd wordt door Dienst Justis vervolgens getoetst aan het ‘relevantie-criterium’. Staat dit specifieke strafbare feit de uitoefening van de taak of functie waarvoor de VOG-aanvraag is gedaan in de weg?

Voorbeeld:

Een persoon vraagt een VOG aan voor de functie taxichauffeur maar is in het verleden, binnen de geldende terugkijktermijn, veroordeeld voor mishandeling. VOG? Ja.

Een persoon vraagt een VOG aan voor de functie taxichauffeur maar is in het verleden, binnen de geldende terugkijktermijn, veroordeeld voor rijden onder invloed. VOG? Nee.

Ten slotte vindt er een belangenafweging plaats. Deze belangenafweging is specifiek gericht op de VOG-aanvrager. Hierbij wordt het belang van de aanvrager (het krijgen van de VOG) afgewogen tegen het risico voor de samenleving.

Bij deze belangenafweging worden een aantal aspecten in aanmerking genomen. Hierbij dient men bijvoorbeeld te denken aan:

– Aantal antecedenten. Is de aanvrager vaker met politie of justitie in aanraking gekomen?
– Hoe ernstig zijn de strafbare feiten?
– Welke strafmodaliteit (gevangenisstraf, taakstaf of een geldboete) is destijds opgelegd?
– Hoeveel tijd is er verstreken vanaf het plegen van deze strafbare feiten?
– Onder welke omstandigheden is het strafbare feit gepleegd?
– Wat is de leeftijd van de aanvrager?
– Persoonlijke omstandigheden

Fase 3: De definitieve beoordeling

Dienst Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of aan de aanvrager al dan niet een VOG zal worden afgegeven.

Voornemen tot weigering – zienswijzen

Indien Dienst Justis, op basis van een inschatting, voorziet dat de VOG-aanvraag weleens zou kunnen worden geweigerd stuurt Dienst Justis een brief naar de aanvrager. In die brief wordt een termijn van 14 dagen geboden aan de aanvrager om zienswijzen in te dienen rondom dit voornemen tot weigering.

¬Definitieve weigering – bezwaar en beroep

Indien uw VOG-aanvraag, ondanks een ingediende zienswijze of door het niet indienen daarvan, is afgewezen bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na het wijzen van deze beslissing een bezwaarschrift in te dienen.
Ook als vervolgens uw bezwaarschrift ongegrond is verklaard is daarmee de strijd nog niet ten einde. U kunt dan binnen zes weken na deze beslissing in beroep bij de bestuursrechter.

Inschakelen rechtsbijstand door advocaat

Het is altijd raadzaam een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Een dergelijke gespecialiseerde advocaat verschaft deskundige rechtsbijstand. Dit is noodzakelijk in een dergelijke procedure waarbij de belangen voor u voor het verkrijgen van een VOG vaak groot zijn. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat verklaring omtrent gedrag (VOG) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van verklaring omtrent gedrag (VOG). De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met verklaring omtrent gedrag (VOG). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen. Meer informatie hierover kunt u lezen op schadevergoeding strafzaak.