5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Wedstrijdverbod (art. 10 WVW)

De delictsomschrijving

Artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994 luidt als volgt:
“1. Het is verboden op de weg een wedstrijd met voertuigen te houden of daaraan deel te nemen.
2. Onder wedstrijd wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan elk rijden met voertuigen ter vaststelling of vergelijking van prestaties hetzij van de deelnemers, hetzij van de voertuigen, hetzij van onderdelen daarvan, hetzij van bedrijfsstoffen.
3. Als deelnemer wordt beschouwd de bestuurder van een voertuig waarmee aan een wedstrijd wordt deelgenomen, en de eigenaar of houder van een voertuig, die daarmee aan een wedstrijd doet of laat deelnemen.”

Kort en zakelijk weergegeven gaat het dus om het houden van wedstrijden op de openbare weg. De meest recente versie van het artikel is op 1 januari 1995 in werking getreden.

Een toelichting

Overtreding van artikel 10 WVW wordt zelden vervolgd door politie en Openbaar Ministerie en is daarom niet een zeer belangrijk artikel in de Wegenverkeerswet. Het artikel richt zich tot degenen die met voertuigen op de openbare weg een wedstrijd houden. Daaronder valt niet alleen de bestuurder van een voertuig, maar ook de eigenaar/houder van een dergelijk voertuig. De strafbepaling strekt tot het beschermen van de verkeersveiligheid.

Ontheffing verbod

Het wedstrijdverbod uit dit artikel is niet absoluut. Er kan door de overheid een ontheffing worden verleend, maar dat zal slechts gebeuren indien wordt aangetoond dat maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van deelneming aan de wedstrijd zonder dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schade die tijdens de wedstrijd kan ontstaan is gedekt door een verzekering.

Voertuig

Van belang is dat de wedstrijd met voertuigen wordt gehouden. Wedstrijden met voetgangers en ruiters vallen hier niet onder. Indien die gevaar en/of hinder veroorzaken, moet artikel 5 WVW worden aangegrepen.

De strafbedreiging

Overtreding van artikel 10 WVW is een overtreding. De maximumstraf die op de overtreding is gesteld, is een hechtenis van ten hoogste twee maanden en/of geldboete van de tweede categorie (art. 177 lid 1 WVW). Als bijkomende straf kan een ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd van maximaal twee jaren of vier jaren bij recidive (art. 179 lid 2 en lid 5 WVW).

De afdoening

Een overtreding van artikel 9 WVW kan worden afgedaan middels een strafbeschikking. Deze strafbeschikking kan op een OM-zitting aan de verdachte worden opgelegd, maar kan ook rechtstreeks (als geldboete) per post aan de verdachte worden toegezonden. Hiervan zal in de meeste gevallen door het OM gebruik worden gemaakt. ]Verder kan een overtreding van artikel 9 WVW afgedaan worden middels een zogenaamde OM-transactie of kan de verdachte worden gedagvaard om bij de kantonrechter te verschijnen. Toch zal dit zelden tot nooit gebeuren.

Een advocaat

Indien u wordt verdacht van overtreding van artikel 10 WVW, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Zeker ook omdat het in de praktijk regelmatig voorkomt dat politie en Openbaar Ministerie dit feit moeilijk kunnen bewijzen. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat wedstrijdverbod (art. 10 WVW) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van het verkeersstrafrecht. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met wedstrijdverbod (art. 10 WVW)). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen.