5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Joyriding (art. 11 WVW)

De delictsomschrijving

Artikel 11 van de Wegenverkeerswet 1994 luidt als volgt:
“Het is verboden opzettelijk wederrechtelijk een aan een ander toebehorend motorrijtuig op de weg te gebruiken.”

Kort en zakelijk weergegeven gaat het dus om het willens en wetens rijden in een aan een ander toebehorend motorrijtuig, terwijl diegene geen toestemming daarvoor heeft gegeven. Overtreding van dit artikel wordt ook wel ‘joyriding’ genoemd. De meest recente versie van het artikel is op 1 januari 1995 in werking getreden.

Een toelichting

Overtreding van artikel 11 WVW wordt niet heel vaak vervolgd door politie en Openbaar Ministerie, waardoor het artikel geen prominente plaats inneemt in de Wegenverkeerswet. Toch is het artikel van praktisch belang. Het artikel richt zich tot degene die opzettelijk andermans motorrijtuig gebruikt, zonder daartoe toestemming te hebben. De strafbepaling strekt tot het beschermen van de verkeersveiligheid en van het eigendom.

Opzet

Voor een bewezenverklaring van overtreding van artikel 11 WVW is van belang dat bij de verdachte sprake is van opzet. Voorwaardelijk opzet (de lichtste vorm van opzet) is hiervoor voldoende, dus het bewust aanvaarden van de aanmerkelijke kans dat men rondrijdt met een motorrijtuig dat aan een ander toebehoort, zonder dat daarvoor toestemming bestaat.

Motorrijtuigen

Slechts het opzettelijk wederrechtelijk besturen van motorrijtuigen wordt strafbaar gesteld in dit artikel, dus is het opzettelijk wederrechtelijk op andermans fiets fietsen niet strafbaar op grond van dit artikel.

Op de weg

Slechts het op de weg besturen van andermans motorrijtuig valt onder de reikwijdte van dit artikel, dus joyriden op eigen terrein valt niet onder de reikwijdte hiervan.

Gebruiken

Onder gebruiken in de zin van artikel 11 WVW valt het besturen , maar ook het als passagier zo nauw bij het besturen betrokken zijn, dat hij zich toch schuldig maakt aan joyriding.

Wederrechtelijk

Voor een bewezenverklaring van overtreding van artikel 11 WVW is van belang dat het motorrijtuig van een ander wederrechtelijk is gebruikt. Dat wil zeggen dat de rechthebbende geen toestemming mag hebben gegeven om het motorrijtuig te gebruiken.

De strafbedreiging

Overtreding van artikel 11 WVW is een misdrijf. De maximumstraf die op het misdrijf is gesteld, is een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden en/of een geldboete van de derde categorie (art. 176 lid 2 WVW).

De afdoening

Een overtreding van artikel 11 WVW kan worden afgedaan middels een strafbeschikking. Deze strafbeschikking kan op een OM-zitting aan de verdachte worden opgelegd, maar kan ook rechtstreeks (als geldboete) per post aan de verdachte worden toegezonden. Hiervan zal in de meeste gevallen door het OM gebruik worden gemaakt. Verder kan een overtreding van artikel 11 WVW afgedaan worden middels een zogenaamde OM-transactie of kan de verdachte worden gedagvaard om bij de politierechter te verschijnen. Toch zal dit zelden tot nooit gebeuren. Bij recidive wordt er vaak wel voor gekozen de verdachte te dagvaarden.

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat joyriding (art. 11 WVW) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van het verkeersstrafrecht. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met joyriding (art. 11 WVW). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak!

Hoge Raad 30 oktober 1962, VR 1962/11.
2 Hoge Raad 3 november 1964, NJ 1965/279.