5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Verduistering in dienstbetrekking (art. 322 Sr)

De delictsomschrijving

Artikel 322 van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:

‘’Verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking of van zijn beroep, of tegen geldelijke vergoeding onder zich heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.’’

In het kort gaat het er bij verduistering in dienstbetrekking om dat persoon A bijvoorbeeld werkzaam is voor persoon B en in die verhouding bepaalde goederen onder zich krijgt die persoon A vervolgens zonder toestemming van persoon B toeëigent en waarover persoon A vervolgens als heer en meester over gaat beschikken.

Verduistering in dienstbetrekking is een strafverzwarende variant op artikel 321 Sr, waarin de ‘kale’ verduistering strafbaar is gesteld. Voor deze ‘kale’ verduistering klikt u hier.

Een toelichting

Artikel 322 Sr, zijnde verduistering in dienstbetrekking, valt onder Titel XXIV van het Wetboek van Strafrecht. Het betreft een specialistische variant, die overigens zwaarder wordt bestraft. Reden voor deze strafverzwarende variant was voor de wetgever gelegen in de bescherming van het bijzondere vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer als werkgever jegens een werknemer geldt. Als dat vertrouwen geschaad wordt door het plegen van dit delict, dient dat volgens de wetgever tot hogere bestraffing te leiden.

Dit delict betreft dus zoals vermeld een aparte variant van de ‘kale’ verduistering. De voorwaarden voor verduistering zoals in dit artikel zijn vermeld zijn echter wel van toepassing en gelden als uitgangspunt. Om te kunnen spreken van deze strafverzwarende variant dient voldaan te zijn aan bijkomende criteria, welke hieronder aan bod komen. Deze criteria komen dus bovenop de criteria die gelden voor de ‘kale’ verduistering. Er dient aan alle criteria te zijn voldaan om te kunnen spreken van verduistering in dienstbetrekking.

Bijkomende bestanddelen

Er zijn grofweg twee bijkomende bestanddelen bij verduistering in dienstbetrekking, namelijk de persoonlijke dienstbetrekking/het beroep en het onder zich hebben tegen een geldelijke vergoeding. Deze bestanddelen komen hieronder aan bod.

Persoonlijke dienstbetrekking

Bij dit bestanddeel dient men te denken aan een arbeidsverhouding tussen de ondergeschikte en zijn meerdere. De omstandigheden van het geval beantwoorden de vraag of van een dergelijke verhouding sprake is. Het verduisterde goed hoeft niet door de meester, dan wel eigenaar, van dat goed aan de ondergeschikte te zijn verschaft. Als vaststaat dat de ondergeschikte het goed heeft ontvangen uit hoofde van zijn arbeidsverhouding, en dus als zijnde dienaar, is aan deze voorwaarde voldaan.

Beroep

Een andere variant dan de persoonlijke dienstbetrekking betreft de verduistering uit hoofde van zijn beroep. Hiervan is sprake als gewone kostwinning als ondergeschikte jegens een meerdere niet aan de orde is. Uit hoofde van een beroep heeft men enig goed onder zich wanneer men het gekregen heeft om er iets mee te doen dat het beroep meebrengt of wanneer het in ontvangst nemen een aan het beroep eigen handeling is.

Tegen een geldelijke vergoeding onder zich hebben

Hiermee wordt de situatie bedoeld dat men een goed onder zich heeft en daar een vergoeding in geld voor ontvangt maar het goed besluit te verduisteren. Vereist is dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de geldelijke vergoeding en het goed dat men onder zich heeft.

De afdoening

Een overtreding van artikel 322 Sr kan worden afgedaan middels een strafbeschikking. Deze strafbeschikking kan op een OM-zitting aan de verdachte worden opgelegd, maar kan ook rechtstreeks (als geldboete) per post aan de verdachte worden toegezonden. Het loont in dergelijke gevallen vaak om verzet in te stellen tegen de ontvangen strafbeschikking. Uw zaak wordt dan op zitting gebracht waarbij een onpartijdige en onafhankelijke rechter naar uw zaak kijkt. Lees hier meer over het instellen van verzet. Let op: de termijn voor het instellen van verzet bedraagt 14 dagen!

Ook kunt u door het Openbaar Ministerie gedagvaard worden om op een zitting te verschijnen. Dan bekijkt een rechter of u zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van artikel 322 Sr (verduistering in dienstbetrekking). Het is altijd raadzaam een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Een dergelijke gespecialiseerde advocaat verschaft deskundige rechtsbijstand. Dit is noodzakelijk in een strafrechtelijke procedure waarbij de belangen vaak groot zijn.

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat verduistering in dienstbetrekking (art. 322 Sr) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van verduistering. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met verduistering in dienstbetrekking (art. 322 Sr). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen. Meer informatie hierover kunt u lezen op schadevergoeding strafzaak.