5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Verduistering bij noodzakelijke bewaring (art. 323 Sr)

De delictsomschrijving

Artikel 323 van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:

‘’Verduistering gepleegd door hem wie het goed uit noodzaak in bewaring is gegeven, of door voogden, curators, bewindvoerders, executeurs van een nalatenschap, door de rechter benoemde vereffenaars van een nalatenschap of gemeenschap of beheerders van instellingen van weldadigheid of van stichtingen, ten opzichte van enig goed dat zij als zodanig onder zich hebben, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vijfde categorie.’’

In het kort gaat het er bij verduistering in de zin van dit artikel om dat er goederen worden verduisterd door personen aan wie deze goederen uit noodzaak worden toevertrouwd.

Verduistering ex artikel 323 Sr is een strafverzwarende variant op artikel 321 Sr, waarin de ‘kale’ verduistering strafbaar is gesteld. Voor de ‘kale’ verduistering klikt u hier. Voor verduistering in dienstbetrekking ex artikel 322 Sr klikt u hier.

Een toelichting

Artikel 323 Sr, zijnde een specialistische variant van verduistering, valt onder Titel XXIV van het Wetboek van Strafrecht. Het betreft een specialistische variant, die overigens het zwaarst wordt bestraft van de drie varianten. Reden voor deze strafverzwarende variant was voor de wetgever gelegen in de bescherming van het vermogensbelang als het vertrouwen dat in personen in deze functies wordt gesteld indien goederen uit noodzaak aan hen worden toevertrouwd.

Dit delict betreft dus zoals vermeld een aparte variant van de ‘kale’ verduistering. De voorwaarden voor verduistering zoals in dit artikel zijn vermeld zijn echter wel van toepassing en gelden als uitgangspunt. Om te kunnen spreken van deze strafverzwarende variant dient voldaan te zijn aan bijkomende criteria, welke hieronder aan bod komen. Deze criteria komen dus bovenop de criteria die gelden voor de ‘kale’ verduistering. Er dient aan alle criteria te zijn voldaan om te kunnen spreken van verduistering ex 323 Sr.

Bijkomende bestanddelen

Er dient sprake te zijn van een bepaalde hoedanigheid waarin men handelt of heeft gehandeld om te kunnen spreken van verduistering ex artikel 323 Sr. Deze betreffen de in de wettekst opgesomde hoedanigheden, namelijk voogden, curators, bewindvoerders, executeurs van een nalatenschap, door de rechters benoemde vereffenaars van een nalatenschap of gemeenschap of beheerders van instellingen van weldadigheid of stichtingen.

Uit noodzaak in bewaring gegeven

Tevens kan verduistering ex artikel 323 Sr worden gepleegd door personen aan wie goederen uit noodzaak zijn gegeven. Denk bijvoorbeeld aan uitzonderlijke omstandigheden zoals ontploffingen of overstromingen, waardoor goederen uit pure noodzaak bijvoorbeeld ter voorkoming van vernieling ergens moeten worden opgeslagen.

De afdoening

Een overtreding van artikel 323 Sr kan worden afgedaan middels een strafbeschikking. Deze strafbeschikking kan op een OM-zitting aan de verdachte worden opgelegd, maar kan ook rechtstreeks (als geldboete) per post aan de verdachte worden toegezonden. Het loont in dergelijke gevallen vaak om verzet in te stellen tegen de ontvangen strafbeschikking. Uw zaak wordt dan op zitting gebracht waarbij een onpartijdige en onafhankelijke rechter naar uw zaak kijkt. Lees hier meer over het instellen van verzet. Let op: de termijn voor het instellen van verzet bedraagt 14 dagen!

Ook kunt u door het Openbaar Ministerie gedagvaard worden om op een zitting te verschijnen. Dan bekijkt een rechter of u zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van artikel 323 Sr. Het is altijd raadzaam een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Een dergelijke gespecialiseerde advocaat verschaft deskundige rechtsbijstand. Dit is noodzakelijk in een strafrechtelijke procedure waarbij de belangen vaak groot zijn.

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat verduistering bij noodzakelijke bewaring (art. 322 Sr) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van verduistering. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met verduistering bij noodzakelijke bewaring (art. 322 Sr). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen. Meer informatie hierover kunt u lezen op schadevergoeding strafzaak.