5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Strafbeschikking (art. 257a Sv)

De officier van justitie kan u een strafbeschikking opleggen voor overtredingen en misdrijven. Voorwaarde is dat er maximaal zes jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd voor dat specifieke delict.

Hierbij kan gedacht worden aan strafbare feiten als eenvoudige mishandeling (artikel 300 Sr), winkeldiefstal (artikel 310 Sr), openbare dronkenschap (artikel Sr), bedreiging (artikel 285 Sr), rijden onder invloed (artikel 8 WVW 1994), het verstoren van de openbare orde en vandalisme.

Let op: Dit zijn slechts voorbeelden. Het criterium is dat door het Openbaar Ministerie een strafbeschikking kan worden uitgevaardigd indien er maximaal zes jaren gevangenisstraf kan worden opgelegd voor dat specifieke strafbare feit.

Wat voor straffen kunnen er worden opgelegd met een strafbeschikking?

De straffen die kunnen worden opgelegd via een strafbeschikking zijn gemaximeerd, als volgt:
– Geldboete (in beginsel van onbeperkte hoogte)
– Taakstraf van maximaal 180 uren
– Ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen (tot maximaal 6 maanden)
– Betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer
– Gedragsaanwijzing (bijv. een stadionverbod)
– Storting van een geldsom in het schadefonds geweldsmisdrijven
– Onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen goederen
– Een verbeurdverklaring ten aanzien van in beslag genomen goederen

Gevolgen van het accepteren van een strafbeschikking

Het accepteren van een strafbeschikking kan potentieel vervelende gevolgen hebben. Het accepteren van een strafbeschikking komt vrijwel op hetzelfde neer als het bekennen van uw schuld.

Na uw acceptatie komt er een aantekening in uw justitiële documentatie (strafblad). Dit kan in de toekomst vervelende gevolgen hebben voor uw Verklaring Omtrent Gedrag.

Er is een strafbeschikking aan mij uitgevaardigd. Wat kan ik doen als ik het hier niet mee eens ben?

Indien u het niet eens bent met de door u ontvangen strafbeschikking kunt u in verzet gaan. Daar is een wettelijke termijn van veertien dagen aan verbonden. Deze termijn vangt aan vanaf het moment dat u kennis hebt genomen van de strafbeschikking. De officier van justitie moet uw verzet dus ook binnen veertien dagen hebben ontvangen.

Is er een geldboete opgelegd van 340 euro of lager? Is de strafbeschikking binnen vier maanden na de overtreding verstuurd? Dan moet u binnen zes weken na de datum op de strafbeschikking in verzet gaan.

Wat gebeurt er als ik verzet instel?

Na ontvangst van uw verzet kan de officier van justitie verschillende keuzes maken.

De officier van justitie kan beslissen dat de zaak wordt voorgelegd aan de rechter

In dit geval ontvangt u een oproep voor de behandeling van uw zaak door de rechter. Uw straf kan dan zowel lager als hoger uitvallen. Het voordeel is dat een onafhankelijke en onpartijdige rechter uw zaak gaat bekijken.

De officier van justitie trekt de strafbeschikking in of wijzigt de strafbeschikking

Het intrekken van de strafbeschikking betreft eigenlijk het seponeren van de strafzaak. Dit leidt ertoe dat uw strafzaak is geëindigd. Is dit het geval, dan hebt u mogelijk recht op schadevergoeding op grond van artikel 89 en/of 591a Sv, zie hier.

Als de officier van justitie besluit de strafbeschikking te wijzigen krijgt u een nieuwe (aangepaste) strafbeschikking. Ook hier heeft u een nieuwe mogelijkheid om deze strafbeschikking te accepteren. Gaat u daar niet mee akkoord, dan blijft uw verzet van kracht. Uw zaak zal dan worden voorgelegd aan de rechter.

Verzet instellen is verstandig

Het loont in veel gevallen zeker om verzet in te stellen tegen de ontvangen strafbeschikking. Uw zaak wordt dan op zitting gebracht waarbij een onpartijdige en onafhankelijke rechter naar uw zaak kijkt.

Uit de praktijk blijkt meer dan eens dat in zaken waarvoor in beginsel een strafbeschikking is uitgevaardigd niet voldoende bewijs aanwezig is waardoor een rechter tot een vrijspraak komt.

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat strafbeschikking (art. 257a Sv) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van de strafbeschikking. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met de strafbeschikking (art. 257a Sv)). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen. Meer informatie hierover kunt u lezen op schadevergoeding strafzaak.