5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Voorbereidingshandelingen hennepteelt (art. 11a Opiumwet)

De delictsomschrijving

Artikel 11a van de Opiumwet luidt als volgt:
“Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voorhanden heeft dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie.”

Kort en zakelijk weergegeven gaat het dus om allerlei vormen van voorbereidingshandelingen voor de illegale hennepteelt. Het artikel is op 1 maart 2015 in werking getreden.

Een toelichting

Artikel 11a Opiumwet is een betrekkelijk nieuw artikel. Het artikel is door de wetgever bedacht omdat het in de praktijk vaak moeilijk bleek te zijn handelingen die zich voorafgaand aan daadwerkelijke hennepteelt voordeden strafbaar te stellen. Met name het vervolgen van growshops bleek in de praktijk erg lastig te zijn. Van belang is wel dat alleen voorbereidingshandelingen ten aanzien van de in artikel 11 lid 3 en lid 5 Opiumwet genoemde delicten in dit artikel strafbaar worden gesteld. Dat betekent dat slechts voorbereidingshandelingen voor de beroep- of bedrijfsmatige hennepteelt strafbaar zijn gesteld, alsook voorbereidingshandelingen voor de teelt van grote hoeveelheden hennep. Overtreding van artikel 11a Opiumwet komt veelvuldig voor. Het kan zich ook op allerlei verschillende wijzen manifesteren en varieert van het ter beschikking stellen van ruimtes tot het verkopen van bepaalde goederen die dienstbaar kunnen zijn bij de hennepteelt, zoals assimilatielampen.
Het artikel richt zich tot degene die zich op enigerlei wijze bezighoudt met de teelt van softdrugs in de voorfase. Het artikel beschermt de maatschappij door te voorkomen dat softdrugs in omloop raken, waardoor ook de maatschappelijke gezondheid en veiligheid kan worden aangetast.

Weten

Het artikel kent zowel een opzet- als een culpavariant. De opzetvariant schuilt in het bestanddeel ‘weten’. Indien de verdachte weet dat de voorwerpen (e.d.) bestemd zijn voor de grootschalige en/of bedrijfsmatige hennepteelt, is sprake van de opzetvariant van het delict. Uit de bewijsmiddelen in het dossier dient dan wel af te leiden te zijn dat de verdachte daadwerkelijk deze wetenschap had. Dat is in de praktijk niet altijd goed te bewijzen, dus valt hier vaak wel verweer op te voeren.

Ernstige reden om te vermoeden

In dit bestanddeel schuilt de culpavariant van het delict. De verdachte is ook strafbaar indien hij ernstige reden heeft om te vermoeden dat de voorwerpen (e.d.) bestemd zijn voor de grootschalige en/of bedrijfsmatige hennepteelt. In aanloop naar de inwerkingtreding van het artikel is veel discussie geweest over dit bestanddeel, omdat ook veelvuldig het geluid opkwam dat de delictsomschrijving hierdoor te ruim zou worden. Toch heeft het wetsvoorstel het uiteindelijk gehaald. Van belang is in de praktijk dat ook tuincentrumhouders en verhuurders goed moeten opletten waar ze mee bezig zijn. Voor je het weet kan immers bewezen worden dat er ernstige reden was te vermoeden dat bepaalde goederen bestemd zouden zijn voor de hennepteelt.

Het bestanddeel ‘ernstige reden te vermoeden’ betreft volgens het vaste criterium dat in de rechtspraak wordt gehanteerd het geval dat sprake is van een objectiveerbare situatie, waarbij niet het subjectieve oordeelsvermogen van de verdachte bepalend is. Van een objectiveerbare situatie is sprake indien ‘een gewoon denkend mens niet anders had kunnen vermoeden dan dat hij voorbereidingsmiddelen ter beschikking stelde om strafbare feiten uit de Opiumwet te plegen’. Het bewijs hiervan kan worden geleverd aan de hand van de gedraging zelf, maar veelal zullen de omstandigheden waaronder de gedraging heeft plaatsgevonden (mede) bepalend zijn. Deze omstandigheden kunnen zijn: de context waarbinnen het handelen heeft plaatsgevonden, zoals het type goed of dienst, de samenstelling van de goederen, de personen aan wie is geleverd en waar en op welke wijze is geleverd.

Voorwerpen

Onder deze voorwerpen moeten worden begrepen assimilatielampen, koolstoffilters, slakkenhuizen e.d. Het gaat dus echt om voorwerpen die dienstbaar kunnen zijn aan de illegale hennepteelt.

Ruimten

Onder ruimten kunnen worden verstaan garages, schuren, loodsen, woningen, bedrijfspanden etc. Het moet gaan om ruimten die gebruikt kunnen worden voor de illegale hennepteelt.

Stoffen

Onder stoffen moeten worden verstaan stoffen die dienstbaar kunnen zijn aan de illegale hennepteelt, zoals voedingsstoffen voor de hennepplanten.

Vervoermiddelen

Hierbij moet worden gedacht aan het kopen, huren of leasen van een vervoermiddel dat geschikt is (gemaakt) om dienstbaar te zijn aan de illegale hennepteelt.

Geld of andere betaalmiddelen

Hierbij gaat het – vanzelfsprekend – om geld of andere betaalmiddelen die worden aangewend voor de illegale hennepteelt.

Bereiden/verwerken/bewerken

Deze drie begrippen sluiten op elkaar aan en hebben een nauwelijks verschillende betekenis. Van bereiden en verwerken is sprake wanneer goederen worden geproduceerd. Van bewerken is sprake wanneer bepaalde stoffen worden veranderd/aangepast.

Verkopen/afleveren/verstrekken

Van verkopen is sprake wanneer ten minste een deal wordt gesloten, zelfs al is er nog niet betaald. Ook bij ruilen kan sprake zijn van ‘verkopen’. Van verstrekken is sprake indien de goederen feitelijk ter beschikking worden gesteld aan een ander. Vaak is verstrekken niet/nauwelijks te onderscheiden van afleveren. Deze handelingen kunnen elkaar bovendien opvolgen of overlappen, waardoor deze tegelijk kunnen plaatsvinden.

Vervoeren

Van vervoeren is sprake wanneer de goederen van de ene naar de andere locatie worden gebracht. Daaronder moeten veel verschillende handelingen worden verstaan, waaronder ook het gooien van de goederen naar de ontvanger.

Vgl. o.a. Rechtbank Limburg 29 september 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:8220, Rechtbank Gelderland 29
oktober 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:7267 en Rechtbank Oost-Brabant 19 januari 2016,
ECLI:NL:RBOBR:2016:150.

Voorhanden hebben

Voor voorhanden hebben is voldoende dat de verdachte de goederen binnen zijn handbereik/machtssfeer heeft. Niet hoeft te worden bewezen dat de verdachte de eigenaar is van de goederen of dat hij hierover de beschikkingsmacht heeft. Zo kan de bestuurder van een auto goederen aanwezig hebben wanneer de passagier deze bij zich heeft. Toch moet wel steeds enige macht over de goederen worden bewezen. Het enkele verblijven in een woning waarvan je weet dat er voor de hennepteelt dienstbare goederen aanwezig zijn hoeft nog geen ‘voorhanden hebben’ op te leveren.

Vervaardigen

Onder vervaardigen moet worden verstaan het maken/samenstellen van goederen.

De strafbedreiging

De maximumstraffen die gelden bij overtreding van artikel 11a Opiumwet zijn een gevangenisstraf van drie jaar en/of geldboete van de vijfde categorie

De afdoening

Een overtreding van artikel 11a Opiumwet kan worden afgedaan middels een strafbeschikking. Deze
strafbeschikking kan op een OM-zitting aan de verdachte worden opgelegd, maar kan ook rechtstreeks
(als geldboete) per post aan de verdachte worden toegezonden. Verder kan een overtreding van artikel
11a Opiumwet afgedaan worden middels een zogenaamde OM-transactie. Toch zal dit zelden tot nooit
gebeuren. In de praktijk wordt er vaak voor gekozen de verdachte te dagvaarden om bij de
rechtbank te verschijnen.

Een advocaat

De gevolgen voor de verdachte zijn bij vervolging voor artikel 11a Opiumwet groot. Zo worden de goederen vaak verbeurd verklaard of onttrokken aan het verkeer, kan er een ontnemingsvordering komen en zijn ook overigens de straffen hoog. Vaak is er op veel punten goed verweer te voeren door een advocaat. Gelet hierop, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat voorbereidingshandelingen hennepteelt (art. 11a Opiumwet) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van softdrugs. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met voorbereidingshandelingen hennepteelt (art. 11a Opiumwet). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen. Meer informatie hierover kunt u lezen op schadevergoeding strafzaak.