5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Verbod aanprijzen (art. 3b Opiumwet)

De delictsomschrijving

Artikel 3b van de Opiumwet luidt als volgt:
“1. Elke openbaarmaking, welke er kennelijk op is gericht de verkoop, aflevering of verstrekking van een middel als bedoeld in artikel 2 of artikel 3 te bevorderen, is verboden.
2. Het in het eerste lid vervatte verbod geldt niet ter zake van openbaarmaking in het kader van medische of wetenschappelijke voorlichting.”

Kort en zakelijk weergegeven gaat het dus om het verbod op aanprijzing van Opiumwetmiddelen. De meest recente versie van het artikel is op 1 november 1976 in werking getreden.

Een toelichting

Overtreding van artikel 3b Opiumwet niet veel voor. Artikel 3b Opiumwet staat niet op zichzelf, maar moet in combinatie met artikel 10 Opiumwet worden bezien. Overtreding van artikel 3b Opiumwet kan zowel een overtreding als een misdrijf opleveren, maar daarover later in dit stuk meer. De achterliggende gedachte bij het artikel is dat het onwenselijk is dat niet-gebruikers ongewild geconfronteerd worden met (reclame voor) drugs. Dat geldt dan met name voor jongeren en toeristen.
Het artikel richt zich tot degene die op enigerlei wijze adverteert met Opiumwetmiddelen. Het artikel beschermt de maatschappij door te voorkomen dat drugs worden verheerlijkt, waardoor ook de maatschappelijke gezondheid en veiligheid kan worden aangetast.

Openbaarmaking

Met het begrip openbaarmaking wordt bedoeld dat dit zodanig gebeurt dat op eenvoudige wijze kennis kan worden genomen van het openbaar gemaakte. Dit kan dus gebeuren via de krant, televisie, radio, social media etc. Ook kan dit gebeuren via reclame-uitingen op t-shirts, aanstekers e.d. Wel is van belang dat in de tekst of op het beeld enige relatie wordt gelegd met drugs. Een voorbeeld vinden we in een arrest van het Hof Amsterdam van 15 september 2010, waarbij werd bepaald dat een kaart met daarop een afbeelding van een hennepplant en de tekst ‘Cannabiscup winner 2000’ niet naders kan worden opgevat dan als een aanprijzing van de door die coffeeshop verkochte drugs.

Verkopen/afleveren/verstrekken

Van verkopen is sprake wanneer ten minste een deal wordt gesloten, zelfs al is er nog niet betaald. Ook bij ruilen kan sprake zijn van ‘verkopen’. Van verstrekken is sprake indien de drugs feitelijk ter beschikking worden gesteld aan een ander. Vaak is verstrekken niet/nauwelijks te onderscheiden van afleveren. Deze handelingen kunnen elkaar bovendien opvolgen of overlappen, waardoor deze tegelijk kunnen plaatsvinden.
[note]Gerechtshof Amsterdam 15 september 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BN7285.[/note]

De strafbedreiging

De strafbedreiging bij overtreding van artikel 3b Opiumwet varieert sterk en is met name afhankelijk van de vraag of de verdachte opzettelijk handelde.

Overtredingen

Een overtreding is de lichtste vorm van een strafbaar feit. Overtreding van artikel 3b van de Opiumwet kan een strafrechtelijke overtreding opleveren wanneer sprake is van de gevallen genoemd in artikel 10 lid 1 Opiumwet. Van belang is dat de verdachte geen opzet had op het plegen van het delict, anders is sprake van een misdrijf. Indien de verdachte geen opzet had op het plegen van het delict en dus sprake is van een overtreding, geldt een maximumstraf van zes maanden en/of geldboete van de vierde categorie.

Misdrijven

In tegenstelling tot de overtredingen, geldt bij de misdrijven dat voor een bewezenverklaring vereist is dat de verdachte de feiten opzettelijk pleegde. Indien het feit opzettelijk wordt gepleegd en dus sprake is van een misdrijf, geldt een maximumgevangenisstraf van vier jaar en/of geldboete van de vijfde categorie. Eveneens kan de verbeurdverklaring van goederen worden uitgesproken.

De afdoening

Een overtreding van artikel 3b Opiumwet kan worden afgedaan middels een strafbeschikking. Deze
strafbeschikking kan op een OM-zitting aan de verdachte worden opgelegd, maar kan ook rechtstreeks
(als geldboete) per post aan de verdachte worden toegezonden. Verder kan een overtreding van artikel
3 Opiumwet afgedaan worden middels een zogenaamde OM-transactie. Toch zal dit zelden tot nooit
gebeuren. Vanzelfsprekend kan er ook voor worden gekozen de verdachte te dagvaarden om bij de
rechtbank te verschijnen.

Een advocaat

De gevolgen voor de verdachte zijn bij vervolging voor artikel 3b Opiumwet groot. Zo worden de goederen vaak verbeurd verklaard of onttrokken aan het verkeer, kan er een ontnemingsvordering komen en zijn ook overigens de straffen hoog. Vaak is er op veel punten goed verweer te voeren door een advocaat. Gelet hierop, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand!

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat verbod aanprijzen (art. 3b Opiumwet) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van softdrugs. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met verbod aanprijzen (art. 3b Opiumwet). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen. Meer informatie hierover kunt u lezen op schadevergoeding strafzaak.