5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Vernieling (art. 350 Sr)

De delictsomschrijving

Artikel 350 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:

‘’Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.’’

In het kort gaat het hier om het opzettelijk vernielen van een goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort. Van vernieling ex artikel 350 Sr is eveneens sprake als het goed opzettelijk is beschadigd, onbruikbaar is gemaakt of is weggemaakt.

Een toelichting

Artikel 350 Sr, zijnde vernieling, valt onder Titel XXVII van het Wetboek van Strafrecht. Deze titel heeft betrekking op misdrijven die allen in nauw verband staan met vernieling en beschadiging. Het tweede lid van artikel 350 Sr heeft betrekking op het doden, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken van een dier dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort.

Opzet

Een belangrijk vereiste voor een bewezenverklaring van artikel 350 Sr is het feit dat de persoon die verdacht wordt van vernieling ook opzet op zijn handelen heeft gehad. Voorwaardelijk opzet is hierbij voldoende. Kort gezegd komt het er dus op neer dat de verdachte moet hebben geweten, of bewust de aanmerkelijke kans moet hebben aanvaard, dat hij het goed of het dier zou vernielen, beschadigen, onbruikbaar zou maken of zou wegmaken.

Wederrechtelijkheid

In de wettekst van artikel 350 lid 1 Sr is het zinsdeel ‘opzettelijk en wederrechtelijk’ opgenomen. Dit duidt op het zogeheten ‘kleurloos opzet’, inhoudende dat het opzet op de wederrechtelijkheid bij het plegen van het strafbare feit wordt verondersteld aanwezig te zijn. Opzet op de wederrechtelijkheid hoeft dus niet apart te worden bewezen. De persoon die vernielt hoeft daardoor niet te hebben geweten, ofwel bewust de aanmerkelijke kans te hebben aanvaard, dat hij wederrechtelijk handelde.

Voorwaarden vernieling

Naast het opzet van de verdachte zijn er nog andere voorwaarden waaraan voldaan dient te zijn voordat men kan spreken van vernieling in de zin van artikel 350 Sr. De overige voorwaarden voor vernieling blijken bijvoorbeeld uit de wettekst. Zo kan er niet alleen sprake zijn van vernielen maar ook van beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken.

Vernielen

Van vernieling is bijvoorbeeld sprake indien een persoon een ruit heeft vernield door daar een steen doorheen te gooien. Volgens vaste jurisprudentie wordt van vernieling in de zin van artikel 350 Sr gesproken als het goed zodanig is beschadigd dat het niet meer door reparatie in de oude toestand kan worden hersteld.

Beschadigen

Naar vaste jurisprudentie is er sprake van beschadiging ex artikel 350 Sr indien het goed wordt aangetast. Dit is een relatief ruim begrip. Van aantasting is, anders dan bij vernieling, sprake als het goed zijn functie nog kan behouden.

Onbruikbaar maken

Ieder goed heeft een doel. Zo heeft een verkeersbord bijvoorbeeld het doel om verkeersdeelnemers een boodschap mee te geven. Onder ‘onbruikbaar maken’ wordt naar bestendige jurisprudentie dan ook verstaan het onbruikbaar maken van het goed voor het doel waarvoor het goed dient zonder het goed te beschadigen.

Wegmaken

Naar vaste jurisprudentie valt onder het begrip ‘wegmaken’ in de zin van artikel 350 Sr iedere gedraging waardoor het goed in kwestie aan zijn bestemming of doel wordt onttrokken. Ten aanzien van artikel 350 lid 2 Sr, dat betrekking heeft op dieren, dient men te denken aan het loslaten van deze dieren.

Straf

De maximale straf voor vernieling ex artikel 350 lid 1 Sr is een gevangenisstraf voor de duur van twee jaren of geldboete van de vierde categorie. Ook een taakstraf behoort tot de mogelijkheden.

Indien er sprake is van overtreding van artikel 350 lid 2 Sr, het deel van het artikel dat zich richt op de vernieling, beschadiging, het onbruikbaar maken of het wegmaken van dieren, is een hoger strafmaximum geboden. Voor overtreding van artikel 350 lid 2 Sr kan een maximale straf worden opgelegd van drie jaren gevangenisstraf of geldboete van de vierde categorie. Ook hier behoort een taakstraf tot de mogelijkheden.

De afdoening

Een overtreding van artikel 350 Sr kan worden afgedaan middels een strafbeschikking. Deze strafbeschikking kan op een OM-zitting aan de verdachte worden opgelegd, maar kan ook rechtstreeks (als geldboete) per post aan de verdachte worden toegezonden. Het loont in dergelijke gevallen vaak om verzet in te stellen tegen de ontvangen strafbeschikking. Uw zaak wordt dan op zitting gebracht waarbij een onpartijdige en onafhankelijke rechter naar uw zaak kijkt. Lees hier meer over het doen van verzet. Let op: de termijn voor het doen van verzet bedraagt 14 dagen!

Ook kunt u door het Openbaar Ministerie gedagvaard worden om op een zitting te verschijnen. Dan bekijkt een rechter of u zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van artikel 350 Sr (vernieling). Het is altijd raadzaam een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Een dergelijke gespecialiseerde advocaat verschaft deskundige rechtsbijstand. Dit is noodzakelijk in een strafrechtelijke procedure waarbij de belangen vaak groot zijn.

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat vernieling (art. 350 Sr) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van geweld. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met vernieling (artikel 350 Sr) . U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen. Meer informatie hierover kunt u lezen op  schadevergoeding strafzaak.