Strafrechtzaken.nl biedt u een begrippenlijst aan met relevante strafrechtelijke onderwerpen. Deze begrippen worden in de begrippenlijst nader toegelicht. Om de informatieve pagina’s op de website zo gebruiks- en leesvriendelijk mogelijk te houden wordt de toelichting van de begrippen in de begrippenlijst gezet. Op deze manier probeert Strafrechtzaken.nl u snel en eenvoudig de informatie te verstrekken die voor u relevant is.

Mocht er een begrip ontbreken of wenst u een aanvulling te doen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het contactformulier. Strafrechtzaken.nl stelt uw medewerking zeer op prijs.

BEGRIPPENLIJST

s
Herstel selectie
strafbeschikking -  Een strafbeschikking is een straf die opgelegd wordt door het OM voor met name veel voorkomende strafbare feiten. Als de bestrafte het niet eens is met zijn strafbeschikking, kan hij bezwaar maken door verzet in te stellen bij het OM. De strafrechter beoordeelt de strafzaak dan in zijn geheel opnieuw.